Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 22 септември 2017 г.

26 септември 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 22 септември 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение в размер на 259,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

21 септември 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 284,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 1,8 млрд. евро до 1140,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 38,1 млрд. евро до 236,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,5 млрд. евро до 125,9 млрд. евро. На 20 септември 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 5,1 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без изменение спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 647,6 млрд. евро (при 649 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,2 млрд. евро до 2214,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 22 септември 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,2 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,8 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

230,8 млрд. евро

+0,9 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,3 млрд. евро

+0,0 млрд. евро

-0,3 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

113,0 млрд. евро

+1,9 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1743,0 млрд. евро

+13,0 млрд. евро

-1,1 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 21,3 млрд. евро до 1217,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 079 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 302 544 −393
  2.1 Вземания от МВФ 74 508 −14
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 228 036 −379
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 423 2 384
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 806 166
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 806 166
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 773 563 1 088
  5.1 Основни операции по рефинансиране 5 060 1 074
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 382 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 122 14
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 59 433 −2 089
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 498 495 14 355
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 214 147 14 170
  7.2 Други ценни книжа 284 348 186
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 239 133 3 825
Общо активи 4 328 211 19 336
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 140 150 −1 819
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 865 245 −22 726
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 217 589 −21 341
  2.2 Депозитно улеснение 647 616 −1 394
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 40 9
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 10 657 3 967
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 362 324 38 063
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 236 181 38 102
  5.2 Други задължения 126 142 −40
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 173 563 −1 968
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 725 1 018
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 759 979
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 759 979
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 225 875 1 822
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 328 211 19 336

Данни за контакт за медиите