Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 augusti 2017

29 augusti 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 augusti 2017 minskade guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) med 14 miljoner EUR p.g.a. försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet för att producera minnesmynt.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 259,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

24 augusti 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra omsättbara värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) var i stort sett oförändrat 286,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,2 miljarder EUR till 1 139,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 30,6 miljarder EUR till 225,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 7,1 miljarder EUR till 183,1 miljarder EUR. Onsdagen den 23 augusti 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 4,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,3 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 593,2 miljarder EUR (jämfört med 597,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 2 160,1 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 25 augusti 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

227,7 miljarder EUR

+1,1 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,4 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,6 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

106,2 miljarder EUR

+0,9 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 698,1 miljarder EUR

+9,1 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

91,2 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,8 miljarder EUR till 1 230,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.078 −14
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 299.190 −907
  2.1 Fordringar på IMF 74.466 12
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 224.724 −919
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 35.625 379
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.217 −290
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.217 −290
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 776.282 2.611
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.267 2.458
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.704 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 310 153
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 60.430 −1.800
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.446.153 10.723
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.160.064 10.753
  7.2 Andra värdepapper 286.090 −30
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 240.172 2.466
Summa tillgångar 4.278.881 13.169
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.139.900 −4.154
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.823.991 −12.339
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.230.792 −7.847
  2.2 Inlåningsfacilitet 593.160 −4.495
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 39 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.999 −976
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 352.307 30.731
  5.1 Offentliga sektorn 225.390 30.572
  5.2 Övriga skulder 126.917 159
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 181.318 −868
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.373 −112
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.923 49
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.923 49
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 224.154 837
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.297 0
Summa skulder 4.278.881 13.169

Kontakt för media