Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. augustu 2017

29. augusta 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. augusta 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 14 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z národných centrálnych bánk Eurosystému na vydanie pamätnej mince.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,5 mld. EUR na 259,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

24. augusta 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedený obchod na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), zostal takmer nezmenený na úrovni 286,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,2 mld. EUR na 1 139,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 30,6 mld. EUR na 225,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 7,1 mld. EUR na 183,1 mld. EUR. V stredu 23. augusta 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 4,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 7,3 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 593,2 mld. EUR (v porovnaní s 597,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 10,8 mld. EUR na 2 160,1 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 25. augustu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

227,7 mld. EUR

+1,1 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,4 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

106,2 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 698,1 mld. EUR

+9,1 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

91,2 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 7,8 mld. EUR na 1 230,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 078 −14
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 299 190 −907
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 466 12
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 224 724 −919
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 35 625 379
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 217 −290
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 217 −290
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 776 282 2 611
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 267 2 458
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 704 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 310 153
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 60 430 −1 800
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 446 153 10 723
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 160 064 10 753
  7.2 Ostatné cenné papiere 286 090 −30
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 240 172 2 466
Aktíva spolu 4 278 881 13 169
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 139 900 −4 154
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 823 991 −12 339
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 230 792 −7 847
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 593 160 −4 495
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 39 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 999 −976
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 352 307 30 731
  5.1 Verejná správa 225 390 30 572
  5.2 Ostatné záväzky 126 917 159
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 181 318 −868
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 7 373 −112
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 923 49
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 923 49
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 224 154 837
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 297 0
Pasíva spolu 4 278 881 13 169

Kontakt pre médiá