Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 sierpnia 2017 roku

29 sierpnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 25.08.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 14 mln EUR w wyniku sprzedaży złota dokonanej przez jeden z krajowych banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,5 mld EUR, do 259,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

24.08.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 286,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,2 mld EUR, do 1139,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 30,6 mld EUR, do 225,4 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 7,1 mld EUR do poziomu 183,1 mld EUR. W środę 23 sierpnia 2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 4,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 7,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 593,2 mld EUR (wobec 597,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 10,8 mld EUR, do 2160,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 25.08.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

227,7 mld EUR

+1,1 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,4 mld EUR

+0,2 mld EUR

−0,6 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

106,2 mld EUR

+0,9 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1698,1 mld EUR

+9,1 mld EUR

−0,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

91,2 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 7,8 mld EUR, do 1230,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.078 −14
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 299.190 −907
  2.1 Należności od MFW 74.466 12
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 224.724 −919
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 35.625 379
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.217 −290
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.217 −290
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 776.282 2.611
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.267 2.458
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.704 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 310 153
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 60.430 −1.800
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.446.153 10.723
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.160.064 10.753
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 286.090 −30
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 240.172 2.466
Aktywa razem 4.278.881 13.169
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.139.900 −4.154
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.823.991 −12.339
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.230.792 −7.847
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 593.160 −4.495
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 39 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.999 −976
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 352.307 30.731
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 225.390 30.572
  5.2 Pozostałe zobowiązania 126.917 159
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 181.318 −868
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 7.373 −112
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.923 49
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.923 49
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 224.154 837
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.297 0
Pasywa razem 4.278.881 13.169

Kontakt z mediami