De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 augustus 2017

29 augustus 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 25 augustus 2017 daalde de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) met EUR 14 miljoen ten gevolge van de verkoop van goud door een nationale centrale bank van het Eurosysteem ten behoeve van de productie van een herdenkingsmunt.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,5 miljard naar EUR 259,8 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

24 augustus 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) bleven vrijwel onveranderd op EUR 286,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,2 miljard naar EUR 1.139,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 30,6 miljard naar EUR 225,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 7,1 miljard naar EUR 183,1 miljard. Op woensdag 23 augustus 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 4,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 593,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 597,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 10,8 miljard naar EUR 2.160,1 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 25 augustus 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 227,7 miljard

+EUR 1,1 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,4 miljard

+EUR 0,2 miljard

-EUR 0,6 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 106,2 miljard

+EUR 0,9 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.698,1 miljard

+EUR 9,1 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 91,2 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,8 miljard naar EUR 1.230,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.078 −14
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 299.190 −907
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.466 12
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 224.724 −919
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 35.625 379
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.217 −290
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.217 −290
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 776.282 2.611
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.267 2.458
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.704 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 310 153
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 60.430 −1.800
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.446.153 10.723
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.160.064 10.753
  7.2 Overige waardepapieren 286.090 −30
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 240.172 2.466
Totaal activa 4.278.881 13.169
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.139.900 −4.154
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.823.991 −12.339
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.230.792 −7.847
  2.2 Depositofaciliteit 593.160 −4.495
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 39 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.999 −976
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 352.307 30.731
  5.1 Overheid 225.390 30.572
  5.2 Overige verplichtingen 126.917 159
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 181.318 −868
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.373 −112
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.923 49
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.923 49
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 224.154 837
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.297 0
Totaal passiva 4.278.881 13.169

Contactpersonen voor de media