Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. august 2017

29. august 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. august 2017, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 14 mio. euro som følge af en national centralbank i Eurosystemets salg af guld med henblik på at producere en erindringsmønt.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,5 mia. euro til 259,8 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

24. august 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

USD 35 mio.

USD 35 mio.

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) forblev praktisk talt uforandrede på 286,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,2 mia. euro til 1.139,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 30,6 mia. euro til 225,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 7,1 mia. euro til 183,1 mia. euro. Onsdag den 23. august 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 4,8 mia. euro, og en ny på 7,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 593,2 mia. euro (mod 597,7 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 10,8 mia. euro til 2.160,1 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 25. august 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

227,7 mia. euro

+1,1 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,4 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,6 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

106,2 mia. euro

+0,9 mia. euro

-

Opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor

1.698,1 mia. euro

+9,1 mia. euro

-0,0 mia. euro

Securities Markets Programme

91,2 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,8 mia. euro til 1.230,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.078 −14
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 299.190 −907
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.466 12
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 224.724 −919
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 35.625 379
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.217 −290
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.217 −290
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 776.282 2.611
  5.1 Primære markedsoperationer 7.267 2.458
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.704 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 310 153
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 60.430 −1.800
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.446.153 10.723
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.160.064 10.753
  7.2 Andre værdipapirer 286.090 −30
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 240.172 2.466
Aktiver i alt 4.278.881 13.169
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.139.900 −4.154
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.823.991 −12.339
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.230.792 −7.847
  2.2 Indlånsfacilitet 593.160 −4.495
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 39 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.999 −976
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 352.307 30.731
  5.1 Offentlig forvaltning og service 225.390 30.572
  5.2 Andre forpligtelser 126.917 159
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 181.318 −868
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 7.373 −112
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.923 49
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.923 49
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 224.154 837
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.297 0
Passiver i alt 4.278.881 13.169

Medie- og pressehenvendelser