Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 август 2017 г.

29 август 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 25 август 2017 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) отбелязва намаление с 14 млн. евро в резултат от продажбата на злато от една национална централна банка от Евросистемата с цел произвеждане на възпоменателна монета.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,5 млрд. евро до 259,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

24 август 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

35 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически непроменени на равнище 286,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) отбелязват намаление с 4,2 млрд. евро до 1139,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) нарастват с 30,6 млрд. евро до 225,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 7,1 млрд. евро до 183,1 млрд. евро. На 23 август 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 4,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,3 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,3 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 593,2 млрд. евро (при 597,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 10,8 млрд. евро до 2160,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 25 август 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

227,7 млрд. евро

+1,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,4 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,6 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

106,2 млрд. евро

+0,9 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1698,1 млрд. евро

+9,1 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

91,2 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 7,8 млрд. евро до 1230,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 078 −14
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 299 190 −907
  2.1 Вземания от МВФ 74 466 12
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 224 724 −919
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 35 625 379
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 217 −290
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 217 −290
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 776 282 2 611
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 267 2 458
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 704 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 310 153
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 60 430 −1 800
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 446 153 10 723
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 160 064 10 753
  7.2 Други ценни книжа 286 090 −30
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 240 172 2 466
Общо активи 4 278 881 13 169
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 139 900 −4 154
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 823 991 −12 339
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 230 792 −7 847
  2.2 Депозитно улеснение 593 160 −4 495
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 39 3
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 7 999 −976
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 352 307 30 731
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 225 390 30 572
  5.2 Други задължения 126 917 159
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 181 318 −868
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 373 −112
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 923 49
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 923 49
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 224 154 837
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 297 0
Общо пасиви 4 278 881 13 169

Данни за контакт за медиите