Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 28 juli 2017

1 augusti 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 28 juli 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 260,3 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

27 juli 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

85 miljoner USD

35 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 292,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 1 142,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14,8 miljarder EUR till 239,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 4,4 miljarder EUR till 192,7 miljarder EUR. Onsdagen den 26 juli 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 6,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,3 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 1,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 2,9 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 583,5 miljarder EUR (jämfört med 577,2 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 10,9 miljarder EUR till 2 119,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 28 juli 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

4,9 miljarder EUR

-

-

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

225,0 miljarder EUR

+0,4 miljarder EUR

-

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,7 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

101,8 miljarder EUR

+0,8 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 659,0 miljarder EUR

+13,7 miljarder EUR

-4,0 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

96,3 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 13,8 miljarder EUR till 1 200,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.092 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 301.985 1.304
  2.1 Fordringar på IMF 74.307 53
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.678 1.251
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.899 530
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.668 818
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.668 818
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 776.261 1.923
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.350 522
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 768.704 1.390
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 207 11
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 63.318 −4.381
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.411.313 11.347
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.119.172 10.886
  7.2 Andra värdepapper 292.141 461
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 0
9 Övriga tillgångar 240.010 980
Summa tillgångar 4.248.280 12.522
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.142.340 1.950
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.784.246 20.152
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.200.699 13.835
  2.2 Inlåningsfacilitet 583.494 6.312
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 53 5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.573 360
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 369.794 −10.991
  5.1 Offentliga sektorn 239.277 −14.802
  5.2 Övriga skulder 130.516 3.812
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 169.294 −1.389
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.168 706
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.729 1.974
  8.1 Inlåning och övriga skulder 12.729 1.974
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 223.222 −242
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.296 0
Summa skulder 4.248.280 12.522

Kontakt för media