Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 28. júlu 2017

1. augusta 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 28. júla 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,8 mld. EUR na 260,3 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

27. júla 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

85 mil. USD

35 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5 mld. EUR na 292,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 2 mld. EUR na 1 142,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 14,8 mld. EUR na 239,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 4,4 mld. EUR na 192,7 mld. EUR. V stredu 26. júla 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 6,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 7,3 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 1,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 2,9 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 583,5 mld. EUR (v porovnaní s 577,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 10,9 mld. EUR na 2 119,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 28. júlu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

7,5 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

4,9 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

225,0 mld. EUR

+0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

24,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

101,8 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 659,0 mld. EUR

+13,7 mld. EUR

-4,0 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

96,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 13,8 mld. EUR na 1 200,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 092 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 301 985 1 304
  2.1 Pohľadávky voči MMF 74 307 53
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 227 678 1 251
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 899 530
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 668 818
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 668 818
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 776 261 1 923
  5.1 Hlavné refinančné operácie 7 350 522
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 768 704 1 390
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 207 11
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 63 318 −4 381
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 411 313 11 347
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 119 172 10 886
  7.2 Ostatné cenné papiere 292 141 461
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 735 0
9 Ostatné aktíva 240 010 980
Aktíva spolu 4 248 280 12 522
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 142 340 1 950
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 784 246 20 152
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 200 699 13 835
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 583 494 6 312
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 53 5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 573 360
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 369 794 −10 991
  5.1 Verejná správa 239 277 −14 802
  5.2 Ostatné záväzky 130 516 3 812
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 169 294 −1 389
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 168 706
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 729 1 974
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 729 1 974
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 705 0
10 Ostatné pasíva 223 222 −242
11 Účty precenenia 371 913 0
12 Základné imanie a rezervy 102 296 0
Pasíva spolu 4 248 280 12 522

Kontakt pre médiá