Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 28 lipca 2017 roku

1 sierpnia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 28.07.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld EUR, do 260,3 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

27.07.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

85 mln USD

35 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR do poziomu 292,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2 mld EUR, do 1142,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 14,8 mld EUR, do 239,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 4,4 mld EUR, do 192,7 mld EUR. W środę 26.07.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 6,8 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,3 mld EUR, z terminem tygodniowym.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 1,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 583,5 mld EUR (wobec 577,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 10,9 mld EUR, do 2119,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 28.07.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

7,5 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

4,9 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

225,0 mld EUR

+0,4 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

24,7 mld EUR

+0,2 mld EUR

-0,2 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

101,8 mld EUR

+0,8 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1659,0 mld EUR

+13,7 mld EUR

-4,0 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

96,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 13,8 mld EUR, do 1200,7 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.092 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 301.985 1.304
  2.1 Należności od MFW 74.307 53
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.678 1.251
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.899 530
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.668 818
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.668 818
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 776.261 1.923
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 7.350 522
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 768.704 1.390
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 207 11
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 63.318 −4.381
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.411.313 11.347
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.119.172 10.886
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 292.141 461
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.735 0
9 Pozostałe aktywa 240.010 980
Aktywa razem 4.248.280 12.522
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.142.340 1.950
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.784.246 20.152
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.200.699 13.835
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 583.494 6.312
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 53 5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.573 360
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 369.794 −10.991
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 239.277 −14.802
  5.2 Pozostałe zobowiązania 130.516 3.812
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 169.294 −1.389
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.168 706
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.729 1.974
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.729 1.974
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.705 0
10 Pozostałe pasywa 223.222 −242
11 Różnice z wyceny 371.913 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.296 0
Pasywa razem 4.248.280 12.522

Kontakt z mediami