De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 juli 2017

1 augustus 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 juli 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 260,3 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

27 juli 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 85 miljoen

USD 35 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 292,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2 miljard naar EUR 1.142,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14,8 miljard naar EUR 239,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 4,4 miljard naar EUR 192,7 miljard. Op woensdag 26 juli 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 6,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,3 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 1,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 2,9 miljard afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 583,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 577,2 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 10,9 miljard naar EUR 2.119,2 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 28 juli 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 4,9 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 225,0 miljard

+EUR 0,4 miljard

-

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,7 miljard

+EUR 0,2 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 101,8 miljard

+EUR 0,8 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.659,0 miljard

+EUR 13,7 miljard

-EUR 4,0 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 96,3 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 13,8 miljard naar EUR 1.200,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.092 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 301.985 1.304
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.307 53
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 227.678 1.251
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.899 530
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.668 818
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.668 818
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 776.261 1.923
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.350 522
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 768.704 1.390
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 207 11
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 63.318 −4.381
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.411.313 11.347
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.119.172 10.886
  7.2 Overige waardepapieren 292.141 461
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 0
9 Overige activa 240.010 980
Totaal activa 4.248.280 12.522
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.142.340 1.950
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.784.246 20.152
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.200.699 13.835
  2.2 Depositofaciliteit 583.494 6.312
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 53 5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.573 360
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 369.794 −10.991
  5.1 Overheid 239.277 −14.802
  5.2 Overige verplichtingen 130.516 3.812
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 169.294 −1.389
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.168 706
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.729 1.974
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.729 1.974
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 223.222 −242
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.296 0
Totaal passiva 4.248.280 12.522

Contactpersonen voor de media