Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 28. jūlijā

2017. gada 1. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 28. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 260.3 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 27. jūlijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

85 milj. ASV dolāru

35 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 292.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2 mljrd. euro (līdz 1 142.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.8 mljrd. euro (līdz 239.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 4.4 mljrd. euro (līdz 192.7 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 26. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 6.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 7.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 1.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.9 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 583.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 577.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 10.9 mljrd. euro (līdz 2 119.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 28. jūlijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

4.9 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

225.0 mljrd. euro

+0.4 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.7 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

101.8 mljrd. euro

+0.8 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 659.0 mljrd. euro

+13.7 mljrd. euro

–4.0 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

96.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 13.8 mljrd. euro (līdz 1 200.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 092 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 301 985 1 304
  2.1 SVF debitoru parādi 74 307 53
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 678 1 251
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33 899 530
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 668 818
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 668 818
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 776 261 1 923
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 350 522
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 768 704 1 390
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 207 11
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 63 318 −4 381
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 411 313 11 347
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 119 172 10 886
  7.2 Pārējie vērtspapīri 292 141 461
8 Valdības parāds euro 25 735 0
9 Pārējie aktīvi 240 010 980
Kopā aktīvi 4 248 280 12 522
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 142 340 1 950
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 784 246 20 152
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 200 699 13 835
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 583 494 6 312
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 53 5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 573 360
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 369 794 −10 991
  5.1 Saistības pret valdību 239 277 −14 802
  5.2 Pārējās saistības 130 516 3 812
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 169 294 −1 389
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 168 706
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 729 1 974
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12 729 1 974
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 223 222 −242
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 296 0
Kopā pasīvi 4 248 280 12 522

Kontaktinformācija presei