Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. liepos 28 d.

2017 m. rugpjūčio 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. liepos 28 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,8 mlrd. eurų – iki 260,3 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. liepos 27 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

85 mln. JAV dolerių

35 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 292,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 1 142,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,8 mlrd. eurų – iki 239,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,4 mlrd. eurų – iki 192,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. liepos 26 d., baigėsi 6,8 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 7,3 mlrd. eurų vertės operacija.

2017 m. liepos 28 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 1,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 2,9 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nesikeitė, palyginti su užpraeita savaite, ir buvo 0,2 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 583,5 mlrd. eurų (palyginti su 577,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę). Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 10,9 mlrd. eurų – iki 2 119,2 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. liepos 28 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,5 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

4,9 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

225,0 mlrd. eurų

+0,4 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,7 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

101,8 mlrd. eurų

+0,8 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 659,0 mlrd. eurų

+13,7 mlrd. eurų

–4,0 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

96,3 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,8 mlrd. eurų – iki 1 200,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 092 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 301 985 1 304
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 307 53
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 678 1 251
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 33 899 530
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 668 818
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 668 818
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 776 261 1 923
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 7 350 522
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 768 704 1 390
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 207 11
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 63 318 −4 381
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 411 313 11 347
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 119 172 10 886
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 292 141 461
8 Valdžios skola eurais 25 735 0
9 Kitas turtas 240 010 980
Visas turtas 4 248 280 12 522
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 142 340 1 950
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 784 246 20 152
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 200 699 13 835
  2.2 Indėlių galimybė 583 494 6 312
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 53 5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 573 360
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 369 794 −10 991
  5.1 Valdžiai 239 277 −14 802
  5.2 Kiti įsipareigojimai 130 516 3 812
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 169 294 −1 389
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 168 706
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 729 1 974
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 12 729 1 974
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0
10 Kiti įsipareigojimai 223 222 −242
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 296 0
Visi įsipareigojimai 4 248 280 12 522

Kontaktai žiniasklaidai