Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 28. srpnja 2017.

1. kolovoza 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 28. srpnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,8 mlrd. EUR na 260,3 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

27. srpnja 2017.

7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

85 mil. USD

35 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 mlrd. EUR na 292,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2 mlrd. EUR na 1.142,3 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 14,8 mlrd. EUR na 239,3 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 4,4 mlrd. EUR na 192,7 mlrd. EUR. U srijedu, 26. srpnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 6,8 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 7,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 1,5 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,9 mlrd. EUR.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 583,5 mlrd. EUR (u odnosu na 577,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 10,9 mlrd. EUR na 2.119,2 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 28. srpnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

7,5 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

4,9 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

225,0 mlrd. EUR

+0,4 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

24,7 mlrd. EUR

+0,2 mlrd. EUR

–0,2 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

101,8 mlrd. EUR

+0,8 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.659,0 mlrd. EUR

+13,7 mlrd. EUR

–4,0 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

96,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 13,8 mlrd. EUR na 1.200,7 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 379 092 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 301 985 1 304
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 74 307 53
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 227 678 1 251
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 33 899 530
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 16 668 818
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 668 818
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 776 261 1 923
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 7 350 522
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 768 704 1 390
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 207 11
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 63 318 −4 381
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 411 313 11 347
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 119 172 10 886
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 292 141 461
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 735 0
9 Ostala imovina 240 010 980
Ukupno imovina 4 248 280 12 522
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 142 340 1 950
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 784 246 20 152
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 200 699 13 835
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 583 494 6 312
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 53 5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 573 360
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 369 794 −10 991
  5.1 Opća država 239 277 −14 802
  5.2 Ostale obveze 130 516 3 812
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 169 294 −1 389
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 168 706
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 12 729 1 974
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 12 729 1 974
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 705 0
10 Ostale obveze 223 222 −242
11 Računi revalorizacije 371 913 0
12 Kapital i pričuve 102 296 0
Ukupno obveze 4 248 280 12 522

Kontaktni podatci za medije