Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.7.2017

1.8.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.7.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,8 miljardilla eurolla 260,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

27.7.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 292,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä lisääntyi 2 miljardilla eurolla 1 142,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14,8 miljardilla eurolla 239,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 4,4 miljardilla eurolla 192,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.7.2017 erääntyi 6,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 7,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 1,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 2,9 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 583,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla 577,2 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 10,9 miljardilla eurolla 2 119,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 28.7.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,9 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

225,0 miljardia euroa

+0,4 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,7 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

101,8 miljardia euroa

+0,8 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 659,0 miljardia euroa

+13,7 miljardia euroa

-4,0 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

96,3 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 13,8 miljardilla eurolla 1 200,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 092 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 301 985 1 304
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 307 53
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 227 678 1 251
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 33 899 530
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 668 818
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 668 818
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 776 261 1 923
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 350 522
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 704 1 390
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 207 11
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 63 318 −4 381
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 411 313 11 347
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 119 172 10 886
  7.2 Muut arvopaperit 292 141 461
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 240 010 980
Vastaavaa yhteensä 4 248 280 12 522
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 142 340 1 950
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 784 246 20 152
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 200 699 13 835
  2.2 Talletusmahdollisuus 583 494 6 312
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 53 5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 573 360
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 369 794 −10 991
  5.1 Julkisyhteisöt 239 277 −14 802
  5.2 Muut 130 516 3 812
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 169 294 −1 389
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 168 706
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 12 729 1 974
  8.1 Talletukset ja muut velat 12 729 1 974
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 223 222 −242
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 296 0
Vastattavaa yhteensä 4 248 280 12 522

Yhteyshenkilöt