Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. juuli 2017

1. august 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. juulil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,8 miljardi euro võrra 260,3 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

27. juuli 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

85 miljonit USA dollarit

35 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 292,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2 miljardi euro võrra 1142,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14,8 miljardi euro võrra 239,3 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 4,4 miljardi euro võrra 192,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. juulil 2017 möödus 6,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,3 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 1,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,9 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 583,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 577,2 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 10,9 miljardi euro võrra 2119,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 28. juuli 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

4,9 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

225,0 miljardit eurot

+0,4 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,7 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

101,8 miljardit eurot

+0,8 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1659,0 miljardit eurot

+13,7 miljardit eurot

–4,0 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

96,3 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 13,8 miljardi euro võrra 1200,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 092 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 301 985 1 304
  2.1 Nõuded RVFle 74 307 53
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 227 678 1 251
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 899 530
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 668 818
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 668 818
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 776 261 1 923
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 350 522
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 768 704 1 390
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 207 11
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 63 318 −4 381
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 411 313 11 347
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 119 172 10 886
  7.2 Muud väärtpaberid 292 141 461
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 0
9 Muud varad 240 010 980
Varad kokku 4 248 280 12 522
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 142 340 1 950
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 784 246 20 152
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 200 699 13 835
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 583 494 6 312
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 53 5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 573 360
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 369 794 −10 991
  5.1 Valitsussektor 239 277 −14 802
  5.2 Muud kohustused 130 516 3 812
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 169 294 −1 389
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 168 706
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 729 1 974
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 729 1 974
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 223 222 −242
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 296 0
Kohustused kokku 4 248 280 12 522

Kontaktandmed