Eurosystemets konsoliderede balance pr. 28. juli 2017

1. august 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 28. juli 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 260,3 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

27. juli 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

85 mio. USD

35 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 292,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2 mia. euro til 1.142,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14,8 mia. euro til 239,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 4,4 mia. euro til 192,7 mia. euro. Onsdag den 26. juli 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 6,8 mia. euro, og en ny på 7,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 1,5 mia. euro, og en ny på 2,9 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 583,5 mia. euro (mod 577,2 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 10,9 mia. euro til 2.119,2 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 28. juli 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

4,9 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

225,0 mia. euro

+0,4 mia. euro

-

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,7 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,2 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

101,8 mia. euro

+0,8 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.659,0 mia. euro

+13,7 mia. euro

-4,0 mia. euro

Securities Markets Programme

96,3 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,8 mia. euro til 1.200,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.092 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 301.985 1.304
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.307 53
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 227.678 1.251
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.899 530
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.668 818
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.668 818
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 776.261 1.923
  5.1 Primære markedsoperationer 7.350 522
  5.2 Langfristede markedsoperationer 768.704 1.390
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 207 11
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 63.318 −4.381
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.411.313 11.347
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.119.172 10.886
  7.2 Andre værdipapirer 292.141 461
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 0
9 Andre aktiver 240.010 980
Aktiver i alt 4.248.280 12.522
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.142.340 1.950
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.784.246 20.152
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.200.699 13.835
  2.2 Indlånsfacilitet 583.494 6.312
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 53 5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.573 360
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 369.794 −10.991
  5.1 Offentlig forvaltning og service 239.277 −14.802
  5.2 Andre forpligtelser 130.516 3.812
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 169.294 −1.389
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 6.168 706
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.729 1.974
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.729 1.974
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 223.222 −242
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.296 0
Passiver i alt 4.248.280 12.522

Medie- og pressehenvendelser