Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 28. červenci 2017

1. srpna 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 28. července 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 260,3 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

27. července 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

85 mil. USD

35 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 292,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2 mld. EUR na 1 142,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 14,8 mld. EUR na 239,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 4,4 mld. EUR na 192,7 mld. EUR. Ve středu 26. července 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 6,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 7,3 mld. EUR se splatností jeden týden.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 1,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 583,5 mld. EUR (oproti 577,2 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 10,9 mld. EUR na 2 119,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 28. červenci 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

7,5 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

4,9 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

225,0 mld. EUR

+0,4 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

24,7 mld. EUR

+0,2 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

101,8 mld. EUR

+0,8 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 659,0 mld. EUR

+13,7 mld. EUR

-4,0 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

96,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 13,8 mld. EUR na 1 200,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 092 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 301 985 1 304
  2.1 Pohledávky za MMF 74 307 53
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 227 678 1 251
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 899 530
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 668 818
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 668 818
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 776 261 1 923
  5.1 Hlavní refinanční operace 7 350 522
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 768 704 1 390
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 207 11
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 63 318 −4 381
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 411 313 11 347
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 119 172 10 886
  7.2 Ostatní cenné papíry 292 141 461
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 735 0
9 Ostatní aktiva 240 010 980
Aktiva celkem 4 248 280 12 522
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 142 340 1 950
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 784 246 20 152
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 200 699 13 835
  2.2 Vkladová facilita 583 494 6 312
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 53 5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 9 573 360
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 369 794 −10 991
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 239 277 −14 802
  5.2 Ostatní závazky 130 516 3 812
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 169 294 −1 389
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 168 706
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 729 1 974
  8.1 Vklady a ostatní závazky 12 729 1 974
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 705 0
10 Ostatní pasiva 223 222 −242
11 Účty přecenění 371 913 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 296 0
Pasiva celkem 4 248 280 12 522

Kontakty pro média