Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 28 юли 2017 г.

1 август 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 28 юли 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,8 млрд. евро до 260,3 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

27 юли 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

85 млн. щатски долара

35 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 292,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2 млрд. евро до 1142,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 14,8 млрд. евро до 239,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 4,4 млрд. евро до 192,7 млрд. евро. На 26 юли 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 6,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,3 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране (статия 5.2 от активите) в размер на 1,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 2,9 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически непроменено в сравнение с предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 583,5 млрд. евро (при 577,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 10,9 млрд. евро до 2119,2 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 28 юли 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

4,9 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

225,0 млрд. евро

+0,4 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,7 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,2 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

101,8 млрд. евро

+0,8 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1659,0 млрд. евро

+13,7 млрд. евро

-4,0 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

96,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 13,8 млрд. евро до 1200,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 092 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 301 985 1 304
  2.1 Вземания от МВФ 74 307 53
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 227 678 1 251
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 899 530
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 16 668 818
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 668 818
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 776 261 1 923
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 350 522
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 768 704 1 390
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 207 11
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 63 318 −4 381
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 411 313 11 347
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 119 172 10 886
  7.2 Други ценни книжа 292 141 461
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 0
9 Други активи 240 010 980
Общо активи 4 248 280 12 522
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 142 340 1 950
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 784 246 20 152
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 200 699 13 835
  2.2 Депозитно улеснение 583 494 6 312
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 53 5
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 573 360
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 369 794 −10 991
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 239 277 −14 802
  5.2 Други задължения 130 516 3 812
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 169 294 −1 389
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 168 706
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 729 1 974
  8.1 Депозити, салда и други задължения 12 729 1 974
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 223 222 −242
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 296 0
Общо пасиви 4 248 280 12 522

Данни за контакт за медиите