Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 14 juli 2017

18 juli 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 14 juli 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,4 miljarder EUR till 261,6 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

13 juli 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

55 miljoner USD

40 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 292,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 1 141,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 21,5 miljarder EUR till 230,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 25,3 miljarder EUR till 180,3 miljarder EUR. Onsdagen den 12 juli 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 8,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 7,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 594,2 miljarder EUR (jämfört med 620,7 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 16,2 miljarder EUR till 2 097,5 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 14 juli 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,5 miljarder EUR

-

-

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,3 miljarder EUR

-

-0,1 miljard EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

223,9 miljarder EUR

+1,2 miljarder EUR

-0,4 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,7 miljarder EUR

+0,2 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

100,3 miljarder EUR

+1,4 miljarder EUR

-

Program för köp av offentliga värdepapper

1 637,2 miljarder EUR

+13,8 miljarder EUR

-

Program för värdepappersmarknaderna

98,7 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,2 miljarder EUR till 1 197,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.091 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 302.920 −626
  2.1 Fordringar på IMF 74.232 −381
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 228.688 −244
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.563 1.063
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.180 −12
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.180 −12
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 774.610 −1.102
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 7.104 −1.146
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.314 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 192 44
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 69.019 −485
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.390.365 15.945
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.097.455 16.185
  7.2 Andra värdepapper 292.910 −239
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.735 6
9 Övriga tillgångar 238.803 −198
Summa tillgångar 4.229.286 14.590
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.141.178 1.219
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.792.119 4.791
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.197.818 31.186
  2.2 Inlåningsfacilitet 594.227 −26.445
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 73 50
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.795 11
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 360.246 20.134
  5.1 Offentliga sektorn 230.662 21.519
  5.2 Övriga skulder 129.584 −1.385
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 156.361 −12.422
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.953 −37
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.195 859
  8.1 Inlåning och övriga skulder 11.195 859
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0
10 Övriga skulder 222.527 34
11 Värderegleringskonton 371.913 0
12 Eget kapital 102.296 0
Summa skulder 4.229.286 14.590

Kontakt för media