Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 14. julija 2017

18. julij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 14. julija 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 261,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

13. julij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

55 mio USD

40 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 292,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,2 milijarde EUR na 1.141,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 21,5 milijarde EUR na 230,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 25,3 milijarde EUR na 180,3 milijarde EUR. V sredo, 12. julija 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 8,3 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 7,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 594,2 milijarde EUR (v primerjavi s 620,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 16,2 milijarde EUR na 2.097,5 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 14. julija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

7,5 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,3 milijarde EUR

-

–0,1 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

223,9 milijarde EUR

+1,2 milijarde EUR

–0,4 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

24,7 milijarde EUR

+0,2 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

100,3 milijarde EUR

+1,4 milijarde EUR

-

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.637,2 milijarde EUR

+13,8 milijarde EUR

-

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,7 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 31,2 milijarde EUR na 1.197,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.091 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 302.920 −626
  2.1 Terjatve do MDS 74.232 −381
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 228.688 −244
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 31.563 1.063
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.180 −12
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.180 −12
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 774.610 −1.102
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 7.104 −1.146
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.314 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 192 44
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 69.019 −485
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.390.365 15.945
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.097.455 16.185
  7.2 Drugi vrednostni papirji 292.910 −239
8 Javni dolg v eurih 25.735 6
9 Druga sredstva 238.803 −198
Skupaj sredstva 4.229.286 14.590
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.141.178 1.219
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.792.119 4.791
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.197.818 31.186
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 594.227 −26.445
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 73 50
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.795 11
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 360.246 20.134
  5.1 Sektor država 230.662 21.519
  5.2 Druge obveznosti 129.584 −1.385
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 156.361 −12.422
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.953 −37
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.195 859
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.195 859
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.705 0
10 Druge obveznosti 222.527 34
11 Računi prevrednotenja 371.913 0
12 Kapital in rezerve 102.296 0
Skupaj obveznosti 4.229.286 14.590

Stiki za medije