De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 14 juli 2017

18 juli 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 14 juli 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 261,6 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

13 juli 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 55 miljoen

USD 40 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 292,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,2 miljard naar EUR 1.141,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 21,5 miljard naar EUR 230,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 25,3 miljard naar EUR 180,3 miljard. Op woensdag 12 juli 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 8,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 7,1 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 594,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 620,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 16,2 miljard naar EUR 2.097,5 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 14 juli 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,5 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,3 miljard

-

-EUR 0,1 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 223,9 miljard

+EUR 1,2 miljard

-EUR 0,4 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,7 miljard

+EUR 0,2 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 100,3 miljard

+EUR 1,4 miljard

-

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.637,2 miljard

+EUR 13,8 miljard

-

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,7 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,2 miljard naar EUR 1.197,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.091 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 302.920 −626
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.232 −381
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 228.688 −244
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.563 1.063
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.180 −12
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.180 −12
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 774.610 −1.102
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 7.104 −1.146
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.314 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 192 44
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 69.019 −485
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.390.365 15.945
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.097.455 16.185
  7.2 Overige waardepapieren 292.910 −239
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.735 6
9 Overige activa 238.803 −198
Totaal activa 4.229.286 14.590
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.141.178 1.219
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.792.119 4.791
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.197.818 31.186
  2.2 Depositofaciliteit 594.227 −26.445
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 73 50
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.795 11
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 360.246 20.134
  5.1 Overheid 230.662 21.519
  5.2 Overige verplichtingen 129.584 −1.385
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 156.361 −12.422
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.953 −37
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.195 859
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.195 859
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0
10 Overige passiva 222.527 34
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0
12 Kapitaal en reserves 102.296 0
Totaal passiva 4.229.286 14.590

Contactpersonen voor de media