Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 14. jūlijā

2017. gada 18. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 14. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 261.6 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 13. jūlijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

55 milj. ASV dolāru

40 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 292.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 1 141.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 21.5 mljrd. euro (līdz 230.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 25.3 mljrd. euro (līdz 180.3 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 12. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 8.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 7.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 594.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 620.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 16.2 mljrd. euro (līdz 2 097.5 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 14. jūlijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

7.5 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.3 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

223.9 mljrd. euro

+1.2 mljrd. euro

–0.4 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

24.7 mljrd. euro

+0.2 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

100.3 mljrd. euro

+1.4 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 637.2 mljrd. euro

+13.8 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.7 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 31.2 mljrd. euro (līdz 1 197.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 091 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 302 920 −626
  2.1 SVF debitoru parādi 74 232 −381
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 228 688 −244
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 563 1 063
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 180 −12
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 180 −12
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 774 610 −1 102
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 7 104 −1 146
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 314 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 192 44
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 69 019 −485
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 390 365 15 945
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 097 455 16 185
  7.2 Pārējie vērtspapīri 292 910 −239
8 Valdības parāds euro 25 735 6
9 Pārējie aktīvi 238 803 −198
Kopā aktīvi 4 229 286 14 590
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 141 178 1 219
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 792 119 4 791
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 197 818 31 186
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 594 227 −26 445
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 73 50
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 795 11
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 360 246 20 134
  5.1 Saistības pret valdību 230 662 21 519
  5.2 Pārējās saistības 129 584 −1 385
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156 361 −12 422
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4 953 −37
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 195 859
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 195 859
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56 705 0
10 Pārējās saistības 222 527 34
11 Pārvērtēšanas konti 371 913 0
12 Kapitāls un rezerves 102 296 0
Kopā pasīvi 4 229 286 14 590

Kontaktinformācija presei