Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 14. juuli 2017

18. juuli 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

14. juulil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 261,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

13. juuli 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

55 miljonit USA dollarit

40 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 292,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,2 miljardi euro võrra 1141,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 21,5 miljardi euro võrra 230,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 25,3 miljardi euro võrra 180,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 12. juulil 2017 möödus 8,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 7,1 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 594,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 620,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 16,2 miljardi euro võrra 2097,5 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 14. juuli 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,5 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,3 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

223,9 miljardit eurot

+1,2 miljardit eurot

–0,4 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,7 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

100,3 miljardit eurot

+1,4 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1637,2 miljardit eurot

+13,8 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,2 miljardi euro võrra 1197,8 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 379 091 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 302 920 −626
  2.1 Nõuded RVFle 74 232 −381
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 228 688 −244
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 563 1 063
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 180 −12
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 180 −12
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 774 610 −1 102
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 7 104 −1 146
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 314 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 192 44
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 69 019 −485
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 390 365 15 945
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 097 455 16 185
  7.2 Muud väärtpaberid 292 910 −239
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 735 6
9 Muud varad 238 803 −198
Varad kokku 4 229 286 14 590
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 141 178 1 219
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 792 119 4 791
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 197 818 31 186
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 594 227 −26 445
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 73 50
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 795 11
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 360 246 20 134
  5.1 Valitsussektor 230 662 21 519
  5.2 Muud kohustused 129 584 −1 385
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 156 361 −12 422
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 953 −37
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 195 859
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 195 859
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0
10 Muud kohustused 222 527 34
11 Ümberhindluskontod 371 913 0
12 Kapital ja reservid 102 296 0
Kohustused kokku 4 229 286 14 590

Kontaktandmed