Eurosystemets konsoliderede balance pr. 14. juli 2017

18. juli 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 14. juli 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 261,6 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

13. juli 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

55 mio. USD

40 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 292,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,2 mia. euro til 1.141,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 21,5 mia. euro til 230,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 25,3 mia. euro til 180,3 mia. euro. Onsdag den 12. juli 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 8,3 mia. euro, og en ny på 7,1 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 594,2 mia. euro (mod 620,7 mia. euro i ugen før). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 16,2 mia. euro til 2.097,5 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 14. juli 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,5 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,3 mia. euro

-

-0,1 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

223,9 mia. euro

+1,2 mia. euro

-0,4 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,7 mia. euro

+0,2 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

100,3 mia. euro

+1,4 mia. euro

-

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.637,2 mia. euro

+13,8 mia. euro

-

Securities Markets Programme

98,7 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,2 mia. euro til 1.197,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.091 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 302.920 −626
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.232 −381
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 228.688 −244
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.563 1.063
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.180 −12
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.180 −12
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 774.610 −1.102
  5.1 Primære markedsoperationer 7.104 −1.146
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.314 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 192 44
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 69.019 −485
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.390.365 15.945
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.097.455 16.185
  7.2 Andre værdipapirer 292.910 −239
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.735 6
9 Andre aktiver 238.803 −198
Aktiver i alt 4.229.286 14.590
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.141.178 1.219
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.792.119 4.791
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.197.818 31.186
  2.2 Indlånsfacilitet 594.227 −26.445
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 73 50
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.795 11
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 360.246 20.134
  5.1 Offentlig forvaltning og service 230.662 21.519
  5.2 Andre forpligtelser 129.584 −1.385
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 156.361 −12.422
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.953 −37
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.195 859
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.195 859
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0
10 Andre forpligtelser 222.527 34
11 Revalueringskonti 371.913 0
12 Kapital og reserver 102.296 0
Passiver i alt 4.229.286 14.590

Medie- og pressehenvendelser