Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 14 юли 2017 г.

18 юли 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 14 юли 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,4 млрд. евро до 261,6 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор

Вид транзакция

Сума с настъпващ падеж

Нова сума

13 юли 2017 г.

7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари

55 млн. щатски долара

40 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 292,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 1,2 млрд. евро до 1141,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 21,5 млрд. евро до 230,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 25,3 млрд. евро до 180,3 млрд. евро. На 12 юли 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 8,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 7,1 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 594,2 млрд. евро (при 620,7 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 16,2 млрд. евро до 2097,5 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика

Стойност, отчетена към 14 юли 2017 г.

Седмично изменение – покупки

Седмично изменение – изплащания

Програма за закупуване на обезпечени облигации 1

7,5 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 2

5,3 млрд. евро

-0,1 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени облигации 3

223,9 млрд. евро

+1,2 млрд. евро

-0,4 млрд. евро

Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа

24,7 млрд. евро

+0,2 млрд. евро

-0,0 млрд. евро

Програма за закупуване от корпоративния сектор

100,3 млрд. евро

+1,4 млрд. евро

Програма за закупуване на активи на публичния сектор

1637,2 млрд. евро

+13,8 млрд. евро

Програма за пазарите на ценни книжа

98,7 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 31,2 млрд. евро до 1197,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 091 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 302 920 −626
  2.1 Вземания от МВФ 74 232 −381
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 228 688 −244
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 563 1 063
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 17 180 −12
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 180 −12
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 774 610 −1 102
  5.1 Основни операции по рефинансиране 7 104 −1 146
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 767 314 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 192 44
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 69 019 −485
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 2 390 365 15 945
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 097 455 16 185
  7.2 Други ценни книжа 292 910 −239
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 735 6
9 Други активи 238 803 −198
Общо активи 4 229 286 14 590
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 141 178 1 219
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 792 119 4 791
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 197 818 31 186
  2.2 Депозитно улеснение 594 227 −26 445
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 73 50
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 9 795 11
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 360 246 20 134
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 230 662 21 519
  5.2 Други задължения 129 584 −1 385
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 156 361 −12 422
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 953 −37
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 195 859
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 195 859
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 705 0
10 Други задължения 222 527 34
11 Сметки за преоценка 371 913 0
12 Капитал и резерви 102 296 0
Общо пасиви 4 229 286 14 590

Данни за контакт за медиите