Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 30 juni 2017

5 juli 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 juni 2017 motsvarade minskningen på 25 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 13,4 miljarder EUR till 264,4 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingen av tillgångar och skulder, som mer än uppvägde ökningen p.g.a. kund- och portföljtransaktioner.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

29 juni 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

3 060 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 294,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,6 miljarder EUR till 1 136,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 48,9 miljarder EUR till 210,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 40,1 miljarder EUR till 162,2 miljarder EUR. Onsdagen den 28 juni 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 11,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 11,6 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 1,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 2,7 miljarder EUR. Dessutom återbetalades 1,8 miljarder EUR som utbetalats under den första serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO I) före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 617 miljarder EUR (jämfört med 577,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 6 miljarder EUR till 2 064,4 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 30 juni 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Förändring jämfört med föregående vecka – Kvartalsjusteringar

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

7,6 miljarder EUR

-

-0,2 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,4 miljarder EUR

-

-0,0 miljarder EUR

+0,0 miljarder EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

222,6 miljarder EUR

+1,1 miljarder EUR

-0,8 miljarder EUR

-0,6 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

24,1 miljarder EUR

+1,0 miljard EUR

-0,5 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

96,6 miljarder EUR

+1,6 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 609,3 miljarder EUR

+10,5 miljarder EUR

-0,4 miljarder EUR

-5,7 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,7 miljarder EUR

-

-

+0,2 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 52 miljarder EUR till 1 106 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 juni 2017 visas i tilläggskolumnen ”Förändring jämfört med föregående vecka avseende justeringar vid kvartalets slut”. Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var:

Guld: 1 089,905 EUR per fine oz.

USD: 1,1412 per EUR

JPY: 127,75 per EUR

CNY: 7,7385 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,2196 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Guld och guldfordringar 379.091 0 −24.959
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 304.774 612 −17.465
  2.1 Fordringar på IMF 74.388 −71 −3.128
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 230.386 683 −14.337
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 31.219 2.479 −2.003
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.961 −473 −40
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.961 −473 −40
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 779.252 −378 0
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 11.636 116 0
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.314 −456 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 302 −38 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 70.918 −2.140 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.358.609 12.074 −5.549
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.064.420 12.334 −6.325
  7.2 Andra värdepapper 294.190 −260 777
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.788 −470 −114
9 Övriga tillgångar 241.897 684 1.100
Summa tillgångar 4.209.510 12.389 −49.028
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
  i) ii)
1 Utelöpande sedlar 1.136.879 5.566 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.723.077 −12.258 0
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.106.050 −52.026 0
  2.2 Inlåningsfacilitet 616.974 39.740 0
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 53 28 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 9.195 1.498 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 347.586 −53.172 5
  5.1 Offentliga sektorn 210.129 −48.930 5
  5.2 Övriga skulder 137.457 −4.242 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 222.540 70.471 −27
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.107 1.288 −182
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.801 −1.068 −628
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.801 −1.068 −628
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.705 0 −2.343
10 Övriga skulder 224.408 63 −5.736
11 Värderegleringskonton 371.913 0 −40.117
12 Eget kapital 102.299 0 0
Summa skulder 4.209.510 12.389 −49.028

Kontakt för media