Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 iunie 2017

5 iulie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 30 iunie 2017, scăderea de 25 de miliarde EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustări din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 13,4 miliarde EUR, până la 264,4 miliarde EUR. Această variație s-a datorat efectelor reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, care au prevalat asupra creșterii generate de operațiunile cu clientela și cele de portofoliu.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

29 iunie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

3 060 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 294,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creștere de 5,6 miliarde EUR, până la 1 136,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au redus cu 48,9 miliarde EUR, până la 210,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 40,1 miliarde EUR, până la 162,2 miliarde EUR. Miercuri, 28 iunie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 11,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 11,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 1,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,7 miliarde EUR a fost decontată. În plus, suma de 1,8 miliarde EUR alocată în cadrul primei serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-I) a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 617 miliarde EUR (față de 577,2 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o majorare de 6 miliarde EUR, până la 2 064,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 30 iunie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Variație săptămânală – reevaluări la sfârșitul trimestrului

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,6 miliarde EUR

-

-0,2 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,4 miliarde EUR

-

-0,0 miliarde EUR

+0,0 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

222,6 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-0,8 miliarde EUR

-0,6 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,1 miliarde EUR

+1,0 miliarde EUR

-0,5 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

96,6 miliarde EUR

+1,6 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 609,3 miliarde EUR

+10,5 miliarde EUR

-0,4 miliarde EUR

-5,7 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,7 miliarde EUR

-

-

+0,2 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 52 de miliarde EUR, până la 1 106 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deținerile de titluri și instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 iunie 2017 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 089,905 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1412/EUR

JPY: 127,75/EUR

CNY: 7,7385/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,2196 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Aur și creanțe în aur 379 091 0 −24 959
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 304 774 612 −17 465
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 388 −71 −3 128
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 230 386 683 −14 337
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 219 2 479 −2 003
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 961 −473 −40
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 961 −473 −40
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 779 252 −378 0
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 11 636 116 0
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 314 −456 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 302 −38 0
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 70 918 −2 140 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Alte titluri 294 190 −260 777
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 788 −470 −114
9 Alte active 241 897 684 1 100
Total active 4 209 510 12 389 −49 028
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacțiilor
ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
  i) ii)
1 Bancnote în circulație 1 136 879 5 566 0
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Facilitatea de depozit 616 974 39 740 0
  2.3 Depozite la termen 0 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 53 28 0
3 Alte angajamente în euro față de instituţii de credit din zona euro 9 195 1 498 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 347 586 −53 172 5
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 210 129 −48 930 5
  5.2 Alte angajamente 137 457 −4 242 0
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 222 540 70 471 −27
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 107 1 288 −182
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 801 −1 068 −628
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 801 −1 068 −628
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0 −2 343
10 Alte pasive 224 408 63 −5 736
11 Conturi de reevaluare 371 913 0 −40 117
12 Capital și rezerve 102 299 0 0
Total pasive 4 209 510 12 389 −49 028

Contacte media