De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 juni 2017

5 juli 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 30 juni 2017 was de daling van EUR 25 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 13,4 miljard naar EUR 264,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, die de toename als gevolg van cliënten- en beleggingstransacties meer dan teniet deden.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

29 juni 2017

7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 3.060 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 294,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,6 miljard naar EUR 1.136,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 48,9 miljard naar EUR 210,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 40,1 miljard naar EUR 162,2 miljard. Op woensdag 28 juni 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 11,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 11,6 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie (actiefpost 5.2) van EUR 1,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 2,7 miljard afgewikkeld. Daarnaast werden in het kader van de eerste reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-I) verstrekte middelen van EUR 1,8 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (ongeveer gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 617 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 577,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 6 miljard naar EUR 2.064,4 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 30 juni 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Weekmutatie: kwartaaleinde-aanpassingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 7,6 miljard

-

-EUR 0,2 miljard

-EUR 0,0 miljard

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,4 miljard

-

-EUR 0,0 miljard

+EUR 0,0 miljard

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 222,6 miljard

+EUR 1,1 miljard

-EUR 0,8 miljard

-EUR 0,6 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 24,1 miljard

+EUR 1,0 miljard

-EUR 0,5 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 96,6 miljard

+EUR 1,6 miljard

-EUR 0,0 miljard

-EUR 0,2 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.609,3 miljard

+EUR 10,5 miljard

-EUR 0,4 miljard

-EUR 5,7 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,7 miljard

-

-

+EUR 0,2 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 52 miljard naar EUR 1.106 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde verslaggevingsregels worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 juni 2017 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom "Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen". De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.089,905 per fine ounce

USD: 1,1412 per EUR

JPY: 127,75 per EUR

CNY: 7,7385 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,2196 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 379.091 0 −24.959
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 304.774 612 −17.465
  2.1 Vorderingen op het IMF 74.388 −71 −3.128
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 230.386 683 −14.337
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.219 2.479 −2.003
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.961 −473 −40
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.961 −473 −40
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 779.252 −378 0
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 11.636 116 0
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.314 −456 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 302 −38 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 70.918 −2.140 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.358.609 12.074 −5.549
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 2.064.420 12.334 −6.325
  7.2 Overige waardepapieren 294.190 −260 777
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.788 −470 −114
9 Overige activa 241.897 684 1.100
Totaal activa 4.209.510 12.389 −49.028
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
  i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 1.136.879 5.566 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.723.077 −12.258 0
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.106.050 −52.026 0
  2.2 Depositofaciliteit 616.974 39.740 0
  2.3 Termijndeposito's 0 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 53 28 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.195 1.498 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 347.586 −53.172 5
  5.1 Overheid 210.129 −48.930 5
  5.2 Overige verplichtingen 137.457 −4.242 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 222.540 70.471 −27
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.107 1.288 −182
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.801 −1.068 −628
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.801 −1.068 −628
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.705 0 −2.343
10 Overige passiva 224.408 63 −5.736
11 Herwaarderingsrekeningen 371.913 0 −40.117
12 Kapitaal en reserves 102.299 0 0
Totaal passiva 4.209.510 12.389 −49.028

Contactpersonen voor de media