Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

2017 m. liepos 5 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2017 m. birželio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 25 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 13,4 mlrd. eurų – iki 264,4 mlrd. eurų. Šį pokytį lėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas, dėl kurio sumažėjimas buvo didesnis negu padidėjimas dėl atliktų operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data

Sandorio tipas

Suma, kurios terminas baigėsi

Nauja suma

2017 m. birželio 29 d.

7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris

35 mln. JAV dolerių

3 060 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 294,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,6 mlrd. eurų – iki 1 136,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 48,9 mlrd. eurų – iki 210,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 40,1 mlrd. eurų – iki 162,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2017 m. birželio 28 d., baigėsi 11,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 11,6 mlrd. eurų vertės operacija.

2017 m. birželio 30 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 1,3 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 2,7 mlrd. eurų vertės operacija. Be to, anksčiau termino buvo grąžinta pirmosios serijos tikslinėms ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms (TITRO I) paskirstyta 1,8 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (maždaug toks pat kaip užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 617 mlrd. eurų (palyginti su 577,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 6 mlrd. eurų – iki 2 064,4 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai

Vertė 2017 m. birželio 30 d.

Pokytis per savaitę – pirkimas

Pokytis per savaitę – išpirkimas

Pokytis per savaitę – koregavimas ketvirčio pabaigoje

Pirmoji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

7,6 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Antroji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

5,4 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

+0,0 mlrd. eurų

Trečioji padengtųjų obligacijų pirkimo programa

222,6 mlrd. eurų

+1,1 mlrd. eurų

–0,8 mlrd. eurų

–0,6 mlrd. eurų

Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa

24,1 mlrd. eurų

+1,0 mlrd. eurų

–0,5 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

Bendrovių sektoriaus pirkimo programa

96,6 mlrd. eurų

+1,6 mlrd. eurų

–0,0 mlrd. eurų

–0,2 mlrd. eurų

Viešojo sektoriaus pirkimo programa

1 609,3 mlrd. eurų

+10,5 mlrd. eurų

–0,4 mlrd. eurų

–5,7 mlrd. eurų

Vertybinių popierių rinkų programa

98,7 mlrd. eurų

+0,2 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 52 mlrd. eurų – iki 1 106 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojami kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal rinkos palūkanų normas ir kainas. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2017 m. birželio 30 d., parodyta papildomame stulpelyje „Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui taikyti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 089,905 EUR / aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,1412 už EUR

JPY: 127,75 už EUR

CNY: 7,7385 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,2196 EUR už SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 379 091 0 −24 959
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 304 774 612 −17 465
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 388 −71 −3 128
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 230 386 683 −14 337
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 219 2 479 −2 003
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 961 −473 −40
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 961 −473 −40
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 779 252 −378 0
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 11 636 116 0
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 767 314 −456 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 302 −38 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 70 918 −2 140 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 294 190 −260 777
8 Valdžios skola eurais 25 788 −470 −114
9 Kitas turtas 241 897 684 1 100
Visas turtas 4 209 510 12 389 −49 028
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
  i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 1 136 879 5 566 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Indėlių galimybė 616 974 39 740 0
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 53 28 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 9 195 1 498 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 347 586 −53 172 5
  5.1 Valdžiai 210 129 −48 930 5
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 457 −4 242 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 222 540 70 471 −27
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 107 1 288 −182
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 801 −1 068 −628
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 801 −1 068 −628
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 705 0 −2 343
10 Kiti įsipareigojimai 224 408 63 −5 736
11 Perkainojimo sąskaitos 371 913 0 −40 117
12 Kapitalas ir rezervai 102 299 0 0
Visi įsipareigojimai 4 209 510 12 389 −49 028

Kontaktai žiniasklaidai