Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.6.2017

5.7.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.6.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 25 miljardilla eurolla neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 13,4 miljardilla eurolla 264,4 miljardiin euroon. Muutos johtui saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta, joka oli suurempi kuin keskuspankkien asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen nettovaluuttapositiota suurentava vaikutus.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

29.6.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

3 060 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 294,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä lisääntyi 5,6 miljardilla eurolla 1 136,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 48,9 miljardilla eurolla 210,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 40,1 miljardilla eurolla 162,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.6.2017 erääntyi 11,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 11,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 1,3 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 2,7 miljardin euron rahoitusoperaatio. Viikon aikana maksettiin ensimmäisen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä takaisin ennen eräpäivää 1,8 miljardia euroa.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 617 miljardia euroa (edellisellä viikolla 577,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 6 miljardilla eurolla 2 064,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 30.6.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Viikkomuutos: uudelleenarvostus

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,6 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,4 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

+0,0 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

222,6 miljardia euroa

+1,1 miljardia euroa

-0,8 miljardia euroa

-0,6 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,1 miljardia euroa

+1,0 miljardia euroa

-0,5 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

96,6 miljardia euroa

+1,6 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 609,3 miljardia euroa

+10,5 miljardia euroa

-0,4 miljardia euroa

-5,7 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,7 miljardia euroa

-

-

+0,2 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 52 miljardilla eurolla 1 106 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja -hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.6.2017 esitetään sarakkeen ”Muutos edelliseen viikkoon verrattuna” alasarakkeessa ii. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat:

Kulta: 1 089,905 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,1412

Japanin jeni / euro: 127,75

Kiinan renminbi / euro: 7,7385

Erityiset nosto-oikeudet: 1,2196 euroa / erityinen nosto-oikeus

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 379 091 0 −24 959
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 304 774 612 −17 465
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 388 −71 −3 128
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 230 386 683 −14 337
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 219 2 479 −2 003
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 961 −473 −40
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 961 −473 −40
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 779 252 −378 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 11 636 116 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 314 −456 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 302 −38 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 70 918 −2 140 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Muut arvopaperit 294 190 −260 777
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 788 −470 −114
9 Muut saamiset 241 897 684 1 100
Vastaavaa yhteensä 4 209 510 12 389 −49 028
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 136 879 5 566 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 616 974 39 740 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 53 28 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 195 1 498 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 347 586 −53 172 5
  5.1 Julkisyhteisöt 210 129 −48 930 5
  5.2 Muut 137 457 −4 242 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 222 540 70 471 −27
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 107 1 288 −182
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 801 −1 068 −628
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 801 −1 068 −628
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0 −2 343
10 Muut velat 224 408 63 −5 736
11 Arvonmuutostilit 371 913 0 −40 117
12 Pääoma ja rahastot 102 299 0 0
Vastattavaa yhteensä 4 209 510 12 389 −49 028

Yhteyshenkilöt