Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. juuni 2017

5. juuli 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. juunil 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 25 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 13,4 miljardi euro võrra 264,4 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, mis korvasid täielikult kliendi- ja portfellitehingutest tulenenud suurenemise.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

29. juuni 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

3060 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 294,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5,6 miljardi euro võrra 1136,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 48,9 miljardi euro võrra 210,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 40,1 miljardi euro võrra 162,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. juunil 2017 möödus 11,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 11,6 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul möödus 1,3 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,7 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,8 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati esimese seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I).

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 617 miljardi euro ulatuses (võrreldes 577,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 6 miljardi euro võrra 2064,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 30. juuni 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – kvartalilõpu kohandused

Tagatud võlakirjade ostukava 1

7,6 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,4 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

+0,0 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

222,6 miljardit eurot

+1,1 miljardit eurot

–0,8 miljardit eurot

–0,6 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

24,1 miljardit eurot

+1,0 miljardit eurot

–0,5 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

96,6 miljardit eurot

+1,6 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1609,3 miljardit eurot

+10,5 miljardit eurot

–0,4 miljardit eurot

–5,7 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,7 miljardit eurot

+0,2 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 52 miljardi euro võrra 1106 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2017. aasta 30. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1089,905 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,1412

EUR/JPY: 127,75

EUR/CNY: 7,7385

SDRid: 1,2196 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 379 091 0 −24 959
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 304 774 612 −17 465
  2.1 Nõuded RVFle 74 388 −71 −3 128
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 230 386 683 −14 337
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 31 219 2 479 −2 003
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 961 −473 −40
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 961 −473 −40
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 779 252 −378 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 11 636 116 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 314 −456 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 302 −38 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 70 918 −2 140 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Muud väärtpaberid 294 190 −260 777
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 788 −470 −114
9 Muud varad 241 897 684 1 100
Varad kokku 4 209 510 12 389 −49 028
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 136 879 5 566 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 616 974 39 740 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 53 28 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 195 1 498 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 347 586 −53 172 5
  5.1 Valitsussektor 210 129 −48 930 5
  5.2 Muud kohustused 137 457 −4 242 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 222 540 70 471 −27
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 107 1 288 −182
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 801 −1 068 −628
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 801 −1 068 −628
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 705 0 −2 343
10 Muud kohustused 224 408 63 −5 736
11 Ümberhindluskontod 371 913 0 −40 117
12 Kapital ja reservid 102 299 0 0
Kohustused kokku 4 209 510 12 389 −49 028

Kontaktandmed