Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 30ής Ιουνίου 2017

5 Ιουλίου 2017

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 25 δισεκ. ευρώ αντανακλά τριμηνιαίες αναπροσαρμογές.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 13,4 δισεκ. ευρώ σε 264,4 δισεκ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στις επιδράσεις της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν την αύξηση λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας

Είδος πράξης

Ποσό κατά τη λήξη

Νέο ποσό

29 Ιουνίου 2017

Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ διάρκειας 7 ημερών

35 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

3.060 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι παραπάνω πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 294,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 5,6 δισεκ. ευρώ σε 1.136,9 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 48,9 δισεκ. ευρώ σε 210,1 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 40,1 δισεκ. ευρώ σε 162,2 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 11,5 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 11,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Στη διάρκεια της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.2 του ενεργητικού) ύψους 1,3 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2,7 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, αποπληρώθηκε πριν από τη λήξη πόσο 1,8 δισεκ. ευρώ που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΣΠΜΑ-1).

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (περίπου όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 617 δισεκ. ευρώ (έναντι 577,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 6 δισεκ. ευρώ σε 2.064,4 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής

Δηλωθείσα αξία στις 30 Ιουνίου 2017

Εβδομαδιαία μεταβολή - Αγορές

Εβδομαδιαία μεταβολή - Εξοφλήσεις

Εβδομαδιαία μεταβολή - Προσαρμογές τέλους τριμήνου

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1

7,6 δισεκ. ευρώ

-

-0,2 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2

5,4 δισεκ. ευρώ

-

-0,0 δισεκ. ευρώ

+0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3

222,6 δισεκ. ευρώ

+1,1 δισεκ. ευρώ

-0,8 δισεκ. ευρώ

-0,6 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων

24,1 δισεκ. ευρώ

+1,0 δισεκ. ευρώ

-0,5 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα

96,6 δισεκ. ευρώ

+1,6 δισεκ. ευρώ

-0,0 δισεκ. ευρώ

-0,2 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα

1.609,3 δισεκ. ευρώ

+10,5 δισεκ. ευρώ

-0,4 δισεκ. ευρώ

- 5,7 δισεκ. ευρώ

Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων

98,7 δισεκ. ευρώ

-

-

+0,2 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 52 δισεκ. ευρώ σε 1.106 δισεκ. ευρώ.

Αναπροσαρμογή της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ευρωσυστήματος στο τέλος του τριμήνου

Σύμφωνα με τους εναρμονισμένους λογιστικούς κανόνες του Ευρωσυστήματος, η αξία του χρυσού, των συναλλαγματικών διαθεσίμων, των τίτλων και των χρηματοδοτικών μέσων που κατέχει το Ευρωσύστημα αναπροσαρμόζεται βάσει των επιτοκίων και των τιμών της αγοράς στο τέλος κάθε τριμήνου. Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής σε κάθε στοιχείο του ισολογισμού στις 30 Ιουνίου 2017 παρουσιάζεται στην πρόσθετη στήλη «Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προσαρμογών τέλους τριμήνου». Η τιμή του χρυσού και οι κύριες ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν για την αναπροσαρμογή των υπολοίπων ήταν:

Χρυσός: 1.089,905 ανά ουγκιά καθαρού χρυσού

Δολάρια ΗΠΑ: 1,1412 προς 1 ευρώ

Γιεν Ιαπωνίας: 127,75 προς 1 ευρώ

Γιουάν Κίνας: 7,7385 προς 1 ευρώ

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα: 1,2196 ανά ΕΤΔ

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 379.091 0 −24.959
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 304.774 612 −17.465
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 74.388 −71 −3.128
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 230.386 683 −14.337
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 31.219 2.479 −2.003
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.961 −473 −40
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.961 −473 −40
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 779.252 −378 0
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 11.636 116 0
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 767.314 −456 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 302 −38 0
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 70.918 −2.140 0
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.358.609 12.074 −5.549
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 2.064.420 12.334 −6.325
  7.2 Λοιποί τίτλοι 294.190 −260 777
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.788 −470 −114
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 241.897 684 1.100
Σύνολο ενεργητικού 4.209.510 12.389 −49.028
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω
i)συναλλαγών
ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
  i) ii)
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.136.879 5.566 0
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.723.077 −12.258 0
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.106.050 −52.026 0
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 616.974 39.740 0
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 53 28 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 9.195 1.498 0
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 347.586 −53.172 5
  5.1 Γενική κυβέρνηση 210.129 −48.930 5
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 137.457 −4.242 0
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 222.540 70.471 −27
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 4.107 1.288 −182
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.801 −1.068 −628
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.801 −1.068 −628
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.705 0 −2.343
10 Λοιπές υποχρεώσεις 224.408 63 −5.736
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 371.913 0 −40.117
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.299 0 0
Σύνολο παθητικού 4.209.510 12.389 −49.028

Εκπρόσωποι Τύπου