Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. juni 2017

5. juli 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. juni 2017, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 25 mia. euro. Stigningen afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 13,4 mia. euro til 264,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver, der mere end opvejede stigningen som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

29. juni 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage

35 mio. USD

3.060 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 294,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,6 mia. euro til 1.136,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 48,9 mia. euro til 210,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 40,1 mia. euro til 162,2 mia. euro. Onsdag den 28. juni 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 11,5 mia. euro, og en ny på 11,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation (aktivpost 5.2) på 1,3 mia. euro, og en ny på 2,7 mia. euro blev afviklet. Desuden blev 1,8 mia. euro, som var tilført under den første række målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-I), tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 617 mia. euro (mod 577,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 6 mia. euro til 2.064,4 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 30. juni 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Ugentlig ændring – reguleringer ultimo kvartalet

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

7,6 mia. euro

-

-0,2 mia. euro

-0,0 mia. euro

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,4 mia. euro

-

-0,0 mia. euro

+0,0 mia. euro

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

222,6 mia. euro

+1,1 mia. euro

-0,8 mia. euro

-0,6 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

24,1 mia. euro

+1,0 mia. euro

-0,5 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

96,6 mia. euro

+1,6 mia. euro

-0,0 mia. euro

-0,2 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.609,3 mia. euro

+10,5 mia. euro

-0,4 mia. euro

-5,7 mia. euro

Securities Markets Programme

98,7 mia. euro

-

-

+0,2 mia. euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 52 mia. euro til 1.106 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. juni 2017 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.089,905 pr. fine oz.

USD: 1,1412 pr. EUR

JPY: 127,75 pr. EUR

CNY: 7,7385 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,2196 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.091 0 −24.959
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 304.774 612 −17.465
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.388 −71 −3.128
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 230.386 683 −14.337
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.219 2.479 −2.003
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.961 −473 −40
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.961 −473 −40
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 779.252 −378 0
  5.1 Primære markedsoperationer 11.636 116 0
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.314 −456 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 302 −38 0
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 70.918 −2.140 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.358.609 12.074 −5.549
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.064.420 12.334 −6.325
  7.2 Andre værdipapirer 294.190 −260 777
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.788 −470 −114
9 Andre aktiver 241.897 684 1.100
Aktiver i alt 4.209.510 12.389 −49.028
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
  i) ii)
1 Seddelomløb 1.136.879 5.566 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.723.077 −12.258 0
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.106.050 −52.026 0
  2.2 Indlånsfacilitet 616.974 39.740 0
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 53 28 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.195 1.498 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 347.586 −53.172 5
  5.1 Offentlig forvaltning og service 210.129 −48.930 5
  5.2 Andre forpligtelser 137.457 −4.242 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 222.540 70.471 −27
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.107 1.288 −182
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.801 −1.068 −628
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.801 −1.068 −628
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.705 0 −2.343
10 Andre forpligtelser 224.408 63 −5.736
11 Revalueringskonti 371.913 0 −40.117
12 Kapital og reserver 102.299 0 0
Passiver i alt 4.209.510 12.389 −49.028

Medie- og pressehenvendelser