Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 juni 2017

6 juni 2017

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 2 juni 2017 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 278,8 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag

Typ av transaktion

Förfallobelopp

Nytt belopp

1 juni 2017

7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD

35 miljoner USD

40 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 295,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 7,2 miljarder EUR till 1 131,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 51,6 miljarder EUR till 157,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 16,4 miljarder EUR till 178,1 miljarder EUR. Onsdagen den 31 maj 2017 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 15,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 12,1 miljarder EUR med en löptid på en vecka. Torsdagen den 1 juni 2017 förföll en långfristig refinansieringstransaktion (post 5.2 på tillgångssidan) på 2,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 602 miljarder EUR (jämfört med 588,9 miljarder EUR föregående vecka). Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12,7 miljarder EUR till 2 015,2 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer

Rapporterat värde per den 2 juni 2017

Förändring jämfört med föregående vecka – Köp

Förändring jämfört med föregående vecka – Inlösen

Program 1 för köp av säkerställda obligationer

8,2 miljarder EUR

-

-0,1 miljard EUR

Program 2 för köp av säkerställda obligationer

5,6 miljarder EUR

-

-0,1 miljard EUR

Program 3 för köp av säkerställda obligationer

220,5 miljarder EUR

+1,3 miljarder EUR

-0,2 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar

23,7 miljarder EUR

+0,0 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av värdepapper inom företagssektorn

90,7 miljarder EUR

+1,5 miljarder EUR

-0,0 miljarder EUR

Program för köp av offentliga värdepapper

1 568,0 miljarder EUR

+11,0 miljarder EUR

-0,6 miljarder EUR

Program för värdepappersmarknaderna

98,4 miljarder EUR

-

-

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 34,7 miljarder EUR till 1 194,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 404.103 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 321.193 36
  2.1 Fordringar på IMF 77.439 1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 243.754 35
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 30.239 −72
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.310 404
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.310 404
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 780.105 −3.353
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 12.073 −3.843
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 767.770 466
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 262 24
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 74.515 −1.370
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.310.998 11.850
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 2.015.162 12.719
  7.2 Andra värdepapper 295.835 −869
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.372 0
9 Övriga tillgångar 240.709 1.363
Summa tillgångar 4.204.543 8.858
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.131.306 7.178
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.796.215 47.788
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.194.207 34.718
  2.2 Inlåningsfacilitet 601.972 13.086
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 36 −16
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 11.266 993
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 299.858 −53.287
  5.1 Offentliga sektorn 157.659 −51.627
  5.2 Övriga skulder 142.199 −1.660
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 150.683 5.188
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.841 −19
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.731 −369
  8.1 Inlåning och övriga skulder 10.731 −369
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.048 0
10 Övriga skulder 228.268 1.384
11 Värderegleringskonton 412.030 0
12 Eget kapital 102.298 0
Summa skulder 4.204.543 8.858

Kontakt för media