Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. junija 2017

6. junij 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. junija 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 278,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

1. junij 2017

7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

40 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 295,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 7,2 milijarde EUR na 1.131,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 51,6 milijarde EUR na 157,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,4 milijarde EUR na 178,1 milijarde EUR. V sredo, 31. maja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 15,9 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 12,1 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. V četrtek, 1. junija 2017, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja (postavka sredstev 5.2) v višini 2,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 602 milijardi EUR (v primerjavi s 588,9 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,7 milijarde EUR na 2.015,2 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 2. junija 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,2 milijarde EUR

-

–0,1 milijarde EUR

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,6 milijarde EUR

-

–0,1 milijarde EUR

Tretji program nakupa kritih obveznic

220,5 milijarde EUR

+1,3 milijarde EUR

–0,2 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,7 milijarde EUR

+0,0 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

90,7 milijarde EUR

+1,5 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.568,0 milijarde EUR

+11,0 milijarde EUR

–0,6 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 34,7 milijarde EUR na 1.194,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.103 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 321.193 36
  2.1 Terjatve do MDS 77.439 1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.754 35
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 30.239 −72
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.310 404
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.310 404
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 780.105 −3.353
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 12.073 −3.843
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.770 466
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 262 24
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 74.515 −1.370
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.310.998 11.850
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.015.162 12.719
  7.2 Drugi vrednostni papirji 295.835 −869
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 240.709 1.363
Skupaj sredstva 4.204.543 8.858
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.131.306 7.178
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.796.215 47.788
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.194.207 34.718
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 601.972 13.086
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 36 −16
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 11.266 993
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 299.858 −53.287
  5.1 Sektor država 157.659 −51.627
  5.2 Druge obveznosti 142.199 −1.660
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 150.683 5.188
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.841 −19
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.731 −369
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.731 −369
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 228.268 1.384
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.204.543 8.858

Stiki za medije