Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. júnu 2017

6. júna 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. júna 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) vzrástla o 0,4 mld. EUR na 278,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

1. júna 2017

7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

40 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,9 mld. EUR na 295,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 7,2 mld. EUR na 1 131,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 51,6 mld. EUR na 157,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16,4 mld. EUR na 178,1 mld. EUR. V stredu 31. mája 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 15,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 12,1 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 1. júna 2017 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia (položka 5.2 na strane aktív) v objeme 2,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 602 mld. EUR (v porovnaní s 588,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 12,7 mld. EUR na 2 015,2 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 2. júnu 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,2 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,6 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

220,5 mld. EUR

+1,3 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,7 mld. EUR

+0,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

90,7 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 568,0 mld. EUR

+11,0 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 34,7 mld. EUR na 1 194,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 103 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 321 193 36
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 439 1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 754 35
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 30 239 −72
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 310 404
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 310 404
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 780 105 −3 353
  5.1 Hlavné refinančné operácie 12 073 −3 843
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 770 466
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 262 24
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 74 515 −1 370
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 310 998 11 850
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 015 162 12 719
  7.2 Ostatné cenné papiere 295 835 −869
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 240 709 1 363
Aktíva spolu 4 204 543 8 858
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 131 306 7 178
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 796 215 47 788
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 194 207 34 718
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 601 972 13 086
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 36 −16
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 266 993
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 299 858 −53 287
  5.1 Verejná správa 157 659 −51 627
  5.2 Ostatné záväzky 142 199 −1 660
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 150 683 5 188
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 841 −19
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 731 −369
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 731 −369
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 228 268 1 384
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 298 0
Pasíva spolu 4 204 543 8 858

Kontakt pre médiá