Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 czerwca 2017 roku

6 czerwca 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2.06.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld EUR, do 278,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

1.06.2017

7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

40 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,9 mld EUR, do 295,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 7,2 mld EUR, do 1131,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 51,6 mld EUR, do 157,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 16,4 mld EUR, do 178,1 mld EUR. W środę 31.05.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 15,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 12,1 mld EUR, z terminem tygodniowym. W czwartek 1.06.2017 przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 2,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 602 mld EUR (wobec 588,9 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,7 mld EUR, do 2015,2 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 2.06.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,2 mld EUR

-0,1 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,6 mld EUR

-0,1 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

220,5 mld EUR

+1,3 mld EUR

-0,2 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,7 mld EUR

+0,0 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

90,7 mld EUR

+1,5 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1568,0 mld EUR

+11,0 mld EUR

-0,6 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 34,7 mld EUR, do 1194,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.103 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 321.193 36
  2.1 Należności od MFW 77.439 1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.754 35
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 30.239 −72
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.310 404
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.310 404
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 780.105 −3.353
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 12.073 −3.843
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.770 466
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 262 24
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 74.515 −1.370
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.310.998 11.850
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.015.162 12.719
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 295.835 −869
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 240.709 1.363
Aktywa razem 4.204.543 8.858
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.131.306 7.178
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.796.215 47.788
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.194.207 34.718
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 601.972 13.086
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 36 −16
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 11.266 993
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 299.858 −53.287
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 157.659 −51.627
  5.2 Pozostałe zobowiązania 142.199 −1.660
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 150.683 5.188
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.841 −19
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.731 −369
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.731 −369
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 228.268 1.384
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 0
Pasywa razem 4.204.543 8.858

Kontakt z mediami