Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 2. jūnijā

2017. gada 6. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 2. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 278.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 1. jūnijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas

35 milj. ASV dolāru

40 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 295.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 7.2 mljrd. euro (līdz 1 131.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 51.6 mljrd. euro (līdz 157.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 16.4 mljrd. euro (līdz 178.1 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 31. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 15.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 12.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2017. gada 1. jūnijā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai (5.2. aktīvu postenis) 2.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 602 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 588.9 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12.7 mljrd. euro (līdz 2 015.2 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 2. jūnijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.2 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.6 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

220.5 mljrd. euro

+1.3 mljrd. euro

–0.2 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.7 mljrd. euro

+0.0 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

90.7 mljrd. euro

+1.5 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 568.0 mljrd. euro

+11.0 mljrd. euro

–0.6 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 34.7 mljrd. euro (līdz 1 194.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 103 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 321 193 36
  2.1 SVF debitoru parādi 77 439 1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 754 35
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 30 239 −72
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 310 404
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 310 404
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 780 105 −3 353
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 12 073 −3 843
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 770 466
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 262 24
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 74 515 −1 370
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 310 998 11 850
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 2 015 162 12 719
  7.2 Pārējie vērtspapīri 295 835 −869
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 240 709 1 363
Kopā aktīvi 4 204 543 8 858
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 131 306 7 178
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 796 215 47 788
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 194 207 34 718
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 601 972 13 086
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 36 −16
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11 266 993
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 299 858 −53 287
  5.1 Saistības pret valdību 157 659 −51 627
  5.2 Pārējās saistības 142 199 −1 660
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 150 683 5 188
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 841 −19
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 731 −369
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 731 −369
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 228 268 1 384
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 204 543 8 858

Kontaktinformācija presei