Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. juuni 2017

6. juuni 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. juunil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,4 miljardi euro võrra 278,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

1. juuni 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva

35 miljonit USA dollarit

40 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 295,8 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 7,2 miljardi euro võrra 1131,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 51,6 miljardi euro võrra 157,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 16,4 miljardi euro võrra 178,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 31. mail 2017 möödus 15,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 12,1 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 1. juunil 2017 möödus 2,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 602 miljardi euro ulatuses (võrreldes 588,9 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,7 miljardi euro võrra 2015,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 2. juuni 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,2 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,6 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

220,5 miljardit eurot

+1,3 miljardit eurot

–0,2 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,7 miljardit eurot

+0,0 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

90,7 miljardit eurot

+1,5 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1568,0 miljardit eurot

+11,0 miljardit eurot

–0,6 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 34,7 miljardi euro võrra 1194,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 103 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 321 193 36
  2.1 Nõuded RVFle 77 439 1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 243 754 35
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 30 239 −72
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 310 404
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 310 404
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 780 105 −3 353
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 12 073 −3 843
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 770 466
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 262 24
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 74 515 −1 370
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 310 998 11 850
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 015 162 12 719
  7.2 Muud väärtpaberid 295 835 −869
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 240 709 1 363
Varad kokku 4 204 543 8 858
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 131 306 7 178
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 796 215 47 788
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 194 207 34 718
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 601 972 13 086
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 36 −16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 11 266 993
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 299 858 −53 287
  5.1 Valitsussektor 157 659 −51 627
  5.2 Muud kohustused 142 199 −1 660
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 150 683 5 188
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 841 −19
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 731 −369
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 731 −369
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 228 268 1 384
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 298 0
Kohustused kokku 4 204 543 8 858

Kontaktandmed