Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. červnu 2017

6. června 2017

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. června 2017 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,4 mld. EUR na 278,8 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni

Druh transakce

Splatná částka

Nová částka

1. června 2017

reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní

35 mil. USD

40 mil. USD

Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 295,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 7,2 mld. EUR na 1 131,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 51,6 mld. EUR na 157,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 16,4 mld. EUR na 178,1 mld. EUR. Ve středu 31. května 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 15,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 12,1 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 1. června 2017 byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 2,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,3 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 602 mld. EUR (ve srovnání s 588,9 mld. EUR během předchozího týdne). Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12,7 mld. EUR na 2 015,2 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky

Hodnota vykázaná k 2. červnu 2017

Změna za týden – nákup

Změna za týden – splacení

1. program nákupu krytých dluhopisů

8,2 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

2. program nákupu krytých dluhopisů

5,6 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

3. program nákupu krytých dluhopisů

220,5 mld. EUR

+1,3 mld. EUR

-0,2 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů krytých aktivy

23,7 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru

90,7 mld. EUR

+1,5 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktiv veřejného sektoru

1 568,0 mld. EUR

+11,0 mld. EUR

-0,6 mld. EUR

Program pro trhy s cennými papíry

98,4 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 34,7 mld. EUR na 1 194,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 404 103 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 321 193 36
  2.1 Pohledávky za MMF 77 439 1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 243 754 35
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 30 239 −72
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 310 404
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 310 404
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 780 105 −3 353
  5.1 Hlavní refinanční operace 12 073 −3 843
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 767 770 466
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 262 24
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 74 515 −1 370
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 310 998 11 850
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 015 162 12 719
  7.2 Ostatní cenné papíry 295 835 −869
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 372 0
9 Ostatní aktiva 240 709 1 363
Aktiva celkem 4 204 543 8 858
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 131 306 7 178
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 796 215 47 788
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 194 207 34 718
  2.2 Vkladová facilita 601 972 13 086
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 36 −16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 11 266 993
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 299 858 −53 287
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 157 659 −51 627
  5.2 Ostatní závazky 142 199 −1 660
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 150 683 5 188
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 841 −19
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 731 −369
  8.1 Vklady a ostatní závazky 10 731 −369
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 048 0
10 Ostatní pasiva 228 268 1 384
11 Účty přecenění 412 030 0
12 Kapitál a rezervní fondy 102 298 0
Pasiva celkem 4 204 543 8 858

Kontakty pro média