Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 19. maja 2017

23. maj 2017

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 19. maja 2017, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,4 milijarde EUR na 278,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije

Vrsta transakcije

Zapadli znesek

Novi znesek

18. maj 2017

8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih

35 mio USD

40 mio USD

Zgornjo transakcijo za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,6 milijarde EUR na 296,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,5 milijarde EUR na 1.123,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 36,3 milijarde EUR na 177,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,2 milijarde EUR na 190,7 milijarde EUR. V sredo, 17. maja 2017, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 13,7 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 14 milijard EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 590,7 milijarde EUR (v primerjavi s 600,7 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,3 milijarde EUR na 1.989 milijard EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike

Vrednost na dan 19. maja 2017

Tedenska razlika – kupljeno

Tedenska razlika – zapadlo

Prvi program nakupa kritih obveznic

8,3 milijarde EUR

-

-

Drugi program nakupa kritih obveznic

5,8 milijarde EUR

-

-

Tretji program nakupa kritih obveznic

219,2 milijarde EUR

+0,9 milijarde EUR

–0,3 milijarde EUR

Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev

23,8 milijarde EUR

+0,1 milijarde EUR

–0,1 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja

86,9 milijarde EUR

+2,0 milijarde EUR

–0,0 milijarde EUR

Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja

1.546,4 milijarde EUR

+12,1 milijarde EUR

–0,5 milijarde EUR

Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev

98,4 milijarde EUR

-

-

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,9 milijarde EUR na 1.169,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 404.103 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 320.611 −312
  2.1 Terjatve do MDS 77.398 −2
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 243.213 −310
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 32.658 405
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 17.434 395
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.434 395
  4.2 Terjatve iz posojil v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 781.497 265
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 13.977 298
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 767.304 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 216 −32
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 78.565 −1.053
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.285.175 13.726
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 1.988.983 14.285
  7.2 Drugi vrednostni papirji 296.192 −558
8 Javni dolg v eurih 26.372 0
9 Druga sredstva 239.279 1.677
Skupaj sredstva 4.185.693 15.105
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.123.162 −1.502
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike 1.760.265 −6.045
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.169.509 3.910
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 590.723 −9.971
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 34 15
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 9.617 −1.210
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 314.524 31.468
  5.1 Sektor država 177.110 36.265
  5.2 Druge obveznosti 137.414 −4.797
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 162.031 −8.453
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 3.674 −2
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.641 509
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.641 509
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 59.048 0
10 Druge obveznosti 227.418 252
11 Računi prevrednotenja 412.030 0
12 Kapital in rezerve 102.283 88
Skupaj obveznosti 4.185.693 15.105

Stiki za medije