Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 19. máju 2017

23. mája 2017

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 19. mája 2017 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,4 mld. EUR na 278,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty

Druh obchodu

Splatná suma

Nová suma

18. mája 2017

8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch

35 mil. USD

40 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,6 mld. EUR na 296,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,5 mld. EUR na 1 123,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 36,3 mld. EUR na 177,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,2 mld. EUR na 190,7 mld. EUR. V stredu 17. mája 2017 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 13,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 14 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (oproti predchádzajúcemu týždňu takmer bez zmeny), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 590,7 mld. EUR (v porovnaní s 600,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni). Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,3 mld. EUR na 1 989 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky

Hodnota k 19. máju 2017

Týždenná zmena: nákup

Týždenná zmena: splatenie

Program nákupu krytých dlhopisov 1

8,3 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 2

5,8 mld. EUR

Program nákupu krytých dlhopisov 3

219,2 mld. EUR

+0,9 mld. EUR

-0,3 mld. EUR

Program nákupu cenných papierov krytých aktívami

23,8 mld. EUR

+0,1 mld. EUR

-0,1 mld. EUR

Program nákupu aktív podnikového sektora

86,9 mld. EUR

+2,0 mld. EUR

-0,0 mld. EUR

Program nákupu aktív verejného sektora

1 546,4 mld. EUR

+12,1 mld. EUR

-0,5 mld. EUR

Program pre trhy s cennými papiermi

98,4 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 3,9 mld. EUR na 1 169,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 404 103 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 320 611 −312
  2.1 Pohľadávky voči MMF 77 398 −2
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 243 213 −310
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 658 405
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 434 395
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 17 434 395
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 781 497 265
  5.1 Hlavné refinančné operácie 13 977 298
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 767 304 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 216 −32
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 78 565 −1 053
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 285 175 13 726
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 1 988 983 14 285
  7.2 Ostatné cenné papiere 296 192 −558
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 372 0
9 Ostatné aktíva 239 279 1 677
Aktíva spolu 4 185 693 15 105
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 123 162 −1 502
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 1 760 265 −6 045
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 1 169 509 3 910
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 590 723 −9 971
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 34 15
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 9 617 −1 210
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 314 524 31 468
  5.1 Verejná správa 177 110 36 265
  5.2 Ostatné záväzky 137 414 −4 797
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 162 031 −8 453
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 674 −2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 641 509
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 641 509
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 048 0
10 Ostatné pasíva 227 418 252
11 Účty precenenia 412 030 0
12 Základné imanie a rezervy 102 283 88
Pasíva spolu 4 185 693 15 105

Kontakt pre médiá