Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 19 maja 2017 roku

23 maja 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 19.05.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,4 mld EUR, do 278,9 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty

Rodzaj transakcji

Kwota wymagalna

Nowa kwota

18.05.2017

8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD

35 mln USD

40 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,6 mld EUR, do 296,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,5 mld EUR, do 1123,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 36,3 mld EUR, do 177,1 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,2 mld EUR, do 190,7 mld EUR. W środę 17.05.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 13,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14 mld EUR, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 590,7 mld EUR (wobec 600,7 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,3 mld EUR, do 1989 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej

Wartość na 19.05.2017

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup

Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup

Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych

8,3 mld EUR

Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych

5,8 mld EUR

Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych

219,2 mld EUR

+0,9 mld EUR

-0,3 mld EUR

Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami

23,8 mld EUR

+0,1 mld EUR

-0,1 mld EUR

Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw

86,9 mld EUR

+2,0 mld EUR

-0,0 mld EUR

Program skupu aktywów sektora publicznego

1546,4 mld EUR

+12,1 mld EUR

-0,5 mld EUR

Program dotyczący rynków papierów wartościowych

98,4 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,9 mld EUR, do 1169,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 404.103 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 320.611 −312
  2.1 Należności od MFW 77.398 −2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 243.213 −310
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.658 405
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.434 395
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.434 395
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 781.497 265
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 13.977 298
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 767.304 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 216 −32
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 78.565 −1.053
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.285.175 13.726
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.988.983 14.285
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 296.192 −558
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.372 0
9 Pozostałe aktywa 239.279 1.677
Aktywa razem 4.185.693 15.105
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.123.162 −1.502
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.760.265 −6.045
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.169.509 3.910
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 590.723 −9.971
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 34 15
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 9.617 −1.210
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 314.524 31.468
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 177.110 36.265
  5.2 Pozostałe zobowiązania 137.414 −4.797
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 162.031 −8.453
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.674 −2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.641 509
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.641 509
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.048 0
10 Pozostałe pasywa 227.418 252
11 Różnice z wyceny 412.030 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.283 88
Pasywa razem 4.185.693 15.105

Kontakt z mediami