De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 19 mei 2017

23 mei 2017

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 19 mei 2017 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,4 miljard naar EUR 278,9 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum

Type transactie

Vervallen bedrag

Nieuw bedrag

18 mei 2017

8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop

USD 35 miljoen

USD 40 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,6 miljard naar EUR 296,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,5 miljard naar EUR 1.123,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 36,3 miljard naar EUR 177,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,2 miljard naar EUR 190,7 miljard. Op woensdag 17 mei 2017 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 13,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 14 miljard, met een looptijd van één week, afgewikkeld.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vrijwel onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 590,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 600,7 miljard in de voorafgaande week). De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,3 miljard naar EUR 1.989 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen geamortiseerde kostprijs.

Effectenportefeuilles monetair beleid

Gerapporteerde waarde per 19 mei 2017

Weekmutatie: aankopen

Weekmutatie: aflossingen

Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 8,3 miljard

-

-

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 5,8 miljard

-

-

Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

EUR 219,2 miljard

+EUR 0,9 miljard

-EUR 0,3 miljard

Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa

EUR 23,8 miljard

+EUR 0,1 miljard

-EUR 0,1 miljard

Programma voor de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 86,9 miljard

+EUR 2,0 miljard

-EUR 0,0 miljard

Programma voor de aankoop van door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen

EUR 1.546,4 miljard

+EUR 12,1 miljard

-EUR 0,5 miljard

Programma voor de effectenmarkten

EUR 98,4 miljard

-

-

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,9 miljard naar EUR 1.169,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 404.103 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 320.611 −312
  2.1 Vorderingen op het IMF 77.398 −2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 243.213 −310
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.658 405
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.434 395
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.434 395
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 781.497 265
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 13.977 298
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 767.304 0
  5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 216 −32
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 78.565 −1.053
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.285.175 13.726
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden 1.988.983 14.285
  7.2 Overige waardepapieren 296.192 −558
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.372 0
9 Overige activa 239.279 1.677
Totaal activa 4.185.693 15.105
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.123.162 −1.502
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 1.760.265 −6.045
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.169.509 3.910
  2.2 Depositofaciliteit 590.723 −9.971
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 34 15
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 9.617 −1.210
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 314.524 31.468
  5.1 Overheid 177.110 36.265
  5.2 Overige verplichtingen 137.414 −4.797
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 162.031 −8.453
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.674 −2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.641 509
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.641 509
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.048 0
10 Overige passiva 227.418 252
11 Herwaarderingsrekeningen 412.030 0
12 Kapitaal en reserves 102.283 88
Totaal passiva 4.185.693 15.105

Contactpersonen voor de media