Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 19. maijā

2017. gada 23. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 19. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 278.9 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums

Darījuma veids

Dzēstā darījuma apjoms

Jaunā darījuma apjoms

2017. gada 18. maijs

Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas

35 milj. ASV dolāru

40 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 296.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 1 123.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 36.3 mljrd. euro (līdz 177.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.2 mljrd. euro (līdz 190.7 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 17. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 13.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 14 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 590.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 600.7 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.3 mljrd. euro (līdz 1 989 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi

2017. gada 19. maijā uzrādītā vērtība

Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu

Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

8.3 mljrd. euro

Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

5.8 mljrd. euro

Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma"

219.2 mljrd. euro

+0.9 mljrd. euro

–0.3 mljrd. euro

"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma"

23.8 mljrd. euro

+0.1 mljrd. euro

–0.1 mljrd. euro

"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma"

86.9 mljrd. euro

+2.0 mljrd. euro

–0.0 mljrd. euro

"Valsts sektora aktīvu iegādes programma"

1 546.4 mljrd. euro

+12.1 mljrd. euro

–0.5 mljrd. euro

"Vērtspapīru tirgu programma"

98.4 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.9 mljrd. euro (līdz 1 169.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 404 103 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 320 611 −312
  2.1 SVF debitoru parādi 77 398 −2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 243 213 −310
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 658 405
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 434 395
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 434 395
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 781 497 265
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 13 977 298
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 767 304 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 216 −32
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 78 565 −1 053
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 2 285 175 13 726
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 988 983 14 285
  7.2 Pārējie vērtspapīri 296 192 −558
8 Valdības parāds euro 26 372 0
9 Pārējie aktīvi 239 279 1 677
Kopā aktīvi 4 185 693 15 105
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 123 162 −1 502
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 760 265 −6 045
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 169 509 3 910
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 590 723 −9 971
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 34 15
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 9 617 −1 210
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 314 524 31 468
  5.1 Saistības pret valdību 177 110 36 265
  5.2 Pārējās saistības 137 414 −4 797
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 162 031 −8 453
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3 674 −2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 641 509
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 641 509
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 048 0
10 Pārējās saistības 227 418 252
11 Pārvērtēšanas konti 412 030 0
12 Kapitāls un rezerves 102 283 88
Kopā pasīvi 4 185 693 15 105

Kontaktinformācija presei