Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 19. svibnja 2017.

23. svibnja 2017.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 19. svibnja 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,4 mlrd. EUR na 278,9 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute

Vrsta transakcije

Iznos dospijeća

Novi iznos

18. svibnja 2017.

8-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima

35 mil. USD

40 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,6 mlrd. EUR na 296,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 1,5 mlrd. EUR na 1.123,2 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 36,3 mlrd. EUR na 177,1 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 10,2 mlrd. EUR na 190,7 mlrd. EUR. U srijedu, 17. svibnja 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 13,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 14 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 590,7 mlrd. EUR (u odnosu na 600,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,3 mlrd. EUR na 1.989 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike

Vrijednost na dan 19. svibnja 2017.

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno

Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo

Prvi program kupnje pokrivenih obveznica

8,3 mlrd. EUR

Drugi program kupnje pokrivenih obveznica

5,8 mlrd. EUR

Treći program kupnje pokrivenih obveznica

219,2 mlrd. EUR

+0,9 mlrd. EUR

–0,3 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

23,8 mlrd. EUR

+0,1 mlrd. EUR

–0,1 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora

86,9 mlrd. EUR

+2,0 mlrd. EUR

–0,0 mlrd. EUR

Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora

1.546,4 mlrd. EUR

+12,1 mlrd. EUR

–0,5 mlrd. EUR

Program za tržišta vrijednosnih papira

98,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 3,9 mlrd. EUR na 1.169,5 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 404 103 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 320 611 −312
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 398 −2
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 243 213 −310
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 658 405
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 434 395
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 434 395
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 781 497 265
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 13 977 298
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 767 304 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 216 −32
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 78 565 −1 053
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 285 175 13 726
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 988 983 14 285
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 296 192 −558
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 372 0
9 Ostala imovina 239 279 1 677
Ukupno imovina 4 185 693 15 105
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 123 162 −1 502
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 760 265 −6 045
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 169 509 3 910
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 590 723 −9 971
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 34 15
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 9 617 −1 210
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 314 524 31 468
  5.1 Opća država 177 110 36 265
  5.2 Ostale obveze 137 414 −4 797
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 162 031 −8 453
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 674 −2
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 11 641 509
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 641 509
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 048 0
10 Ostale obveze 227 418 252
11 Računi revalorizacije 412 030 0
12 Kapital i pričuve 102 283 88
Ukupno obveze 4 185 693 15 105

Kontaktni podatci za medije