Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 19.5.2017

23.5.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 19.5.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 278,9 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

18.5.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,6 miljardilla eurolla 296,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,5 miljardilla eurolla 1 123,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 36,3 miljardilla eurolla 177,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,2 miljardilla eurolla 190,7 miljardiin euroon. Keskiviikkona 17.5.2017 erääntyi 13,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 14 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 590,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 600,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,3 miljardilla eurolla 1 989 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 19.5.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,3 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,8 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

219,2 miljardia euroa

+0,9 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,8 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,1 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

86,9 miljardia euroa

+2,0 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 546,4 miljardia euroa

+12,1 miljardia euroa

-0,5 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,9 miljardilla eurolla 1 169,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 103 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 320 611 −312
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 398 −2
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 213 −310
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 658 405
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 434 395
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 434 395
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 781 497 265
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 13 977 298
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 304 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 216 −32
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 78 565 −1 053
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 285 175 13 726
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 988 983 14 285
  7.2 Muut arvopaperit 296 192 −558
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 239 279 1 677
Vastaavaa yhteensä 4 185 693 15 105
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 123 162 −1 502
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 760 265 −6 045
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 169 509 3 910
  2.2 Talletusmahdollisuus 590 723 −9 971
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 34 15
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 617 −1 210
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 314 524 31 468
  5.1 Julkisyhteisöt 177 110 36 265
  5.2 Muut 137 414 −4 797
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 162 031 −8 453
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 674 −2
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 641 509
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 641 509
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 227 418 252
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 283 88
Vastattavaa yhteensä 4 185 693 15 105

Yhteyshenkilöt