Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 19. mai 2017

23. mai 2017

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

19. aprillil 2017 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,4 miljardi euro võrra 278,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev

Tehingu liik

Summa tähtaja möödudes

Uus summa

18. mai 2017

USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva

35 miljonit USA dollarit

40 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,6 miljardi euro võrra 296,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,5 miljardi euro võrra 1123,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 36,3 miljardi euro võrra 177,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,2 miljardi euro võrra 190,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 17. mail 2017 möödus 13,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 14 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 590,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 600,7 miljardi euroga eelmisel nädalal). Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 14,3 miljardi euro võrra 1989 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid

Kajastatud väärtus seisuga 19. mai 2017

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost

Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine

Tagatud võlakirjade ostukava 1

8,3 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 2

5,8 miljardit eurot

Tagatud võlakirjade ostukava 3

219,2 miljardit eurot

+0,9 miljardit eurot

–0,3 miljardit eurot

Varaga tagatud väärtpaberite ostukava

23,8 miljardit eurot

+0,1 miljardit eurot

–0,1 miljardit eurot

Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava

86,9 miljardit eurot

+2,0 miljardit eurot

–0,0 miljardit eurot

Avaliku sektori väärtpaberite ostukava

1546,4 miljardit eurot

+12,1 miljardit eurot

–0,5 miljardit eurot

Väärtpaberituruprogramm

98,4 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,9 miljardi euro võrra 1169,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 404 103 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 320 611 −312
  2.1 Nõuded RVFle 77 398 −2
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 243 213 −310
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 658 405
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 434 395
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 434 395
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 781 497 265
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 13 977 298
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 767 304 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 216 −32
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 78 565 −1 053
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 2 285 175 13 726
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 1 988 983 14 285
  7.2 Muud väärtpaberid 296 192 −558
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 372 0
9 Muud varad 239 279 1 677
Varad kokku 4 185 693 15 105
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 123 162 −1 502
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 760 265 −6 045
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 169 509 3 910
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 590 723 −9 971
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 34 15
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 617 −1 210
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 314 524 31 468
  5.1 Valitsussektor 177 110 36 265
  5.2 Muud kohustused 137 414 −4 797
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 162 031 −8 453
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 674 −2
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 641 509
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 641 509
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 048 0
10 Muud kohustused 227 418 252
11 Ümberhindluskontod 412 030 0
12 Kapital ja reservid 102 283 88
Kohustused kokku 4 185 693 15 105

Kontaktandmed