Eurosystemets konsoliderede balance pr. 19. maj 2017

23. maj 2017

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 19. maj 2017, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,4 mia. euro til 278,9 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato

Transaktionstype

Forfaldent beløb

Nyt beløb

18. maj 2017

Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage

35 mio. USD

40 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,6 mia. euro til 296,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 1.123,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 36,3 mia. euro til 177,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,2 mia. euro til 190,7 mia. euro. Onsdag den 17. maj 2017 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 13,7 mia. euro, og en ny på 14 mia. euro blev afviklet med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (stort set uændret i forhold til ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 590,7 mia. euro (mod 600,7 mia. euro i den foregående uge). Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,3 mia. euro til 1.989 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde

Rapporteret værdi pr. 19. maj 2017

Ugentlig ændring – opkøb

Ugentlig ændring – indfrielser

Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer

8,3 mia. euro

-

-

Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer

5,8 mia. euro

-

-

Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer

219,2 mia. euro

+0,9 mia. euro

-0,3 mia. euro

Programmet til opkøb af asset-backed securities

23,8 mia. euro

+0,1 mia. euro

-0,1 mia. euro

Programmet til opkøb af virksomhedsobligationer

86,9 mia. euro

+2,0 mia. euro

-0,0 mia. euro

Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor

1.546,4 mia. euro

+12,1 mia. euro

-0,5 mia. euro

Securities Markets Programme

98,4 mia. euro

-

-

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,9 mia. euro til 1.169,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 404.103 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 320.611 −312
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 77.398 −2
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 243.213 −310
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.658 405
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.434 395
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.434 395
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 781.497 265
  5.1 Primære markedsoperationer 13.977 298
  5.2 Langfristede markedsoperationer 767.304 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 216 −32
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 78.565 −1.053
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.285.175 13.726
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 1.988.983 14.285
  7.2 Andre værdipapirer 296.192 −558
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.372 0
9 Andre aktiver 239.279 1.677
Aktiver i alt 4.185.693 15.105
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.123.162 −1.502
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.760.265 −6.045
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.169.509 3.910
  2.2 Indlånsfacilitet 590.723 −9.971
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 34 15
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 9.617 −1.210
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 314.524 31.468
  5.1 Offentlig forvaltning og service 177.110 36.265
  5.2 Andre forpligtelser 137.414 −4.797
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 162.031 −8.453
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.674 −2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.641 509
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.641 509
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.048 0
10 Andre forpligtelser 227.418 252
11 Revalueringskonti 412.030 0
12 Kapital og reserver 102.283 88
Passiver i alt 4.185.693 15.105

Medie- og pressehenvendelser